A doua lecţie

Filipeni 1:1-2


Înainte de a începe tema vă rugăm să luaţi seama la următoarele sugestii pentru a avea maximum de beneficiu de pe urma studiului:

1. Roagă-te. Cere-i Duhului Sfânt să-ţi deschidă ochii şi inima pentru a putea vedea lucrurile minunate din Cuvântul Său. Roagă-te ca adevărurile pe care le descoperi să se aplice vieţii tale, prin atitudini şi fapte.

2. Citeşte întreaga Epist. către Filipeni ca şi cum Pavel ţi-ar fi scris ţie. Probabil că nu-ţi va lua mai mult de 15 min. Dacă ai timp citeşte-o şi într-o altă versiune (traducere).

A. Când îţi faci studiul ţine minte aceste două întrebări:

1. Ce spune Pavel Bisericii, sub inspiraţia Duhului Sfânt?

2. Ce-mi spune mie Duhul Sfânt prin intermediul acestei epistole?

B. Dacă e să trăim în bucurie atunci e nevoie ca nişte făgăduinţe şi învăţăminte să ne fie întipărite în inimi. Îţi poate fi de ajutor:

1. Să te străduieşti să memorezi versetele sugerate.

2. Meditează la ele. De exemplu, ia Filipeni 4:8-9 şi gândeşte-te la ce se spune!

Gândeste-te la aceste lucruri

Următoarele întrebări au scopul de a-ţi împrospăta memoria cu privire la lucrurile învăţate săptămâna trecută.

1. În ce fel întâmplările din Fapte 16:6-40 oferă o mai bună înţelegere a pasajului din Rom.8:28?

2. În Introducerea la Filipeni ai văzut în ce fel Duhul Sfânt a lucrat în inima oamenilor, dând naştere Bisericii din Filipeni. În ce fel a lucrat El în inima ta prin Cuvânt, până în acest punct al studiului tău?

3. Care parte a mesajului te-a pus la încercare cel mai mult sau te-a binecuvântat cel mai mult?

A. Ce anume crezi că Domnul vrea să aplici în viaţa ta? Te poţi aştepta ca El să-ţi ofere ocazia să o faci!

Prima zi: Recapitulare. Citeşte Filipeni 1.

Însemnează împărţirile de paragrafe ale capit.1 şi alege un cuvânt sau o expresie care să dea un sens conţinutului respectivului paragraf:

A. Filip.1:1-11
B. 1:12-18
C. 1:19-26
D. 1:27-30

Cum ai descrie atitudinea lui Pavel din acest capitol, faţă de următoarele:

a. Biserica din Filipi.
b. Împrejurările în care se afla.
c. Predicatorii rău-voitori.
d. Viaţă şi moarte.
e. A suferi pentru Evanghelie.

Când ai citit capitolul care verset sau expresie ţi-a vorbit cel mai mult? De ce?

Enumeră toate versetele din acest capitol care-l numesc pe Isus, Hristos Isus, Domnul Isus Hristos, Hristos sau Isus Hristos. Dacă vrei le poţi sublinia în Biblia ta.

A. Cu acestea în minte, indică care este scopul suprem al vieţii pământeşti a lui Pavel: Filip.1:21.

B. Care este scopul suprem al vieţii tale?

A doua zi: Citeşte Filip.1:1

De obicei, înainte de a citi o scrisoare vrem să ştim de la cine este. De multe ori trebuie să privim la sfârşitul scrisorii pentru a afla acest lucru. Cu toate acestea, pe vremea lui Pavel, numele celui ce o trimitea se scria la început. După aceea urma numele persoanei sau persoanelor la care se scria şi restul salutărilor de început. Cine a scris această scrisoare, sub inspiraţia şi călăuzirea Duhului Sfânt?

Pe cine identifică Pavel la începutul scrisorii ca fiind cel cu care trimite salutările? De ce crezi că Pavel se asociază cu Timotei în salutare? Foloseşte următoarele versete pentru a te ajuta la răspuns: Filip.2:19-20; 1 Tim.1:2a; 2 Tim.1:2a.

Observaţie: S-ar putea ca Timotei să fi fost cel ce-a scris scrisoarea (dar nu autorul ei), jucând rolul de secretar al lui Pavel.

Oferă o descriere a autorului epistolei folosind informaţiile despre Pavel din următoarele versete. Cum s-a transformat atitudinea lui Pavel?

Înainte de convertire După convertire
Naţionalitate: Filip.3:5 Galateni 3:28-29
Poziţie: Filip.3:5; Mat.23 Romani 1:1,5
Educaţie: Fapte 22:3 1 Corinteni 2:2
Atitudine faţă de creştini: Fapte 8:3; 9:1 1 Tesaloniceni 2:7

Citeşte 1 Tim.1:15-16. În ce fel reprezintă convertirea lui Pavel o încurajare pentru tine? Crezi că nimic şi nimeni nu-i poate sta împotrivă lui D-zeu? Există în viaţa ta oameni pentru care ai pierdut speranţa că D-zeu îi poate schimba? Scrie o rugăciune pentru mântuirea unuia dintre ei.

Relataţi biografia lui Timotei din următoarele versete: Fapte 16:1-3 şi 2Timotei 1:5.

În Fapte 16:1 se spune că mama lui Timotei era credincioasă iar tatăl lui era un grec. Este foarte probabil ca tatăl lui Timotei să nu fi fost un credincios în Isus Cristos. În ciuda acestui fapt, ce anume făcea cu credincioşie mama lui Timotei? 2Timotei 3:15.

A. Care a fost rezultatul?
B. Cum completează Romani 10:17 cele de mai sus?

A treia zi: Citeşte Filipeni 1:1

Cum sunt identificaţi Pavel şi Timotei? Versetul 1a.

Notă: In fiecare scrisoare pe care Pavel a scris-o, cu excepţia celor către Tesaloniceni, Filimon şi Filipeni, el face o afirmaţie cu privire la apostolia sa, la aşa zisa sa acreditare. El se ştia pe sine ca fiind cu filipenii în cei mai plăcuţi şi mai intimi termeni ai părtăşiei creştine iar autoritatea lui era incontestabilă în mijlocul lor.

Cuvântul folosit în greceşte pentru rob înseamnă rob pe viaţă. Citeşte Deuteronom 15:12-18

A. Care era motivaţia pentru a deveni un rob pe viaţă?
B. Care era semnul distinctiv al unui astfel de rob?

Ca robi pe viaţă, cui slujeau Pavel şi Timotei? Vezi 1Corinteni 3:23 şi 1Corinteni 7:22

Isus Cristos a fost un rob pe viaţă Tatălui Său. Cum descriu următoarele versete atitudinea Lui?

A. Psalm 40:7-8
B. Matei 20 :28
C. Ioan 4:34
D. Ioan 5:30
E. Ioan 8:29.

Notă: Aceşti mari oameni ai lui Dumnezeu, Pavel şi Timotei la fel ca şi Petru, Iacov, Iuda şi Însuşi gloriosul nostru Stăpân, îşi descriu propria viaţă ca fiind cea a unui rob. N-ar trebui să facem şi noi la fel?

Ai renunţat la toate drepturile tale la viaţă în favoarea lui Isus ca Stăpân?

A. Reflectă viaţa ta pecetea stăpânirii Lui?
B. A fost un moment exact (în viaţa ta) când ţi-ai dăruit toată viaţa domniei lui Isus Hristos?

A patra zi: Citeşte Filip.1:1.

Cui îşi adresează Pavel scrisoarea lui? Versetul 1b.

1. Sfinţi înseamnă, cei sfinţiţi (consacraţi) şi puşi deoparte pentru D-zeu.

2. Episcopi ("episkopoi") înseamnă supraveghetori sau superintendenţi, sau cei ce veghează.

3. Diaconi ("diakonoi") este un alt cuvânt pentru slujitori.

Ce înseamnă să fi pus deoparte pentru D-zeu? 2 Cor.6:16-18. Cu ce scop suntem puşi deoparte? Efes.1:12

Care sunt unele din binecuvântările sfinţilor în Hristos?

a. Ps.85:8
b. Daniel 7:18
c. Rom.8:27
d. 2 Tes.1:10

Notă: Făgăduinţele şi învăţăturile din această epistolă sunt adresate tuturor sfinţilor, acelora care sunt adevăraţi credincioşi şi ucenici ai lui Hristos. Bucuria, pacea şi biruinţa pe care Pavel le-a exemplificat, sunt disponibile doar acelora care sunt în Hristos (celor ce-i aparţin lui Isus).

Cerinţele pentru episcopi şi diaconi sunt descrise în 1 Tim.3. Numeşte condiţiile pe care un diacon trebuie să le îndeplinească, din vers.11.

A. Din vers.5 şi 12 spune cum reflectă comportamentul soţiei capacitatea soţului pentru conducere spirituală? Proverbe 12:4

B. De ce aceste condiţii sunt importante şi pentru poziţia unei femei în biserică? Vezi Tit 2:3-5.

Femeile mature au darurile şi experienţa care le califică pentru a putea să le înveţe cu înţelepciune pe alte femei. Femeile mai tinere ar trebui ca întotdeauna să aibe înaintea lor aceste exemple vii în biserică, care să modeleze un comportament evlavios. Petru le-a învăţat pe femei să urmeze exemplul unei alte femei. Numele ei era Sara. Vezi 1 Petru 3:5-6.

A. În ce fel poţi învăţa din exemplu de la femeile mature şi evlavioase ale bisericii şi conform unora din principiile exemplificate în Tit 2:4-5 şi 1 Petru 3:5-6?

B. Din 1 Tim.3:11 şi Tit 2:3 în ce fel poţi căuta să cultivi aceste calităţi în viaţa ta pentru a putea să le slujeşti altora?

C. După Tit 2:5, care este preocuparea profundă a lui Pavel ce îl motivează să dea aceste învăţături?

A cincea zi: Citeşte Filip.1:2.

Care sunt cele două cuvinte ale binecuvântării cu care Pavel i-a salutat pe filipeni?

Notă: Har (gk. "charis") era salutarea obişnuită a grecilor, iar pace (evreiescul, "shalom") era salutarea standard a evreilor. Însă pentru creştini aceste două cuvinte sunt pline de viaţă şi semnificaţie!

Defineşte ce este harul:... Scrie următoarele versete şi subliniază bogăţiile pe care D-zeu ni le dă prin sacrificiul lui Hristos:

a. 2 Cor.9:8
b. 2 Cor.12:9
c. Efes.1:7
d. Efes.2:8
e. 2 Tes.2:16

Enumeră câteva feluri în care ai văzut lucrând în viaţa ta, harul lui D-zeu. A. Mulţumeşte-I pentru ce a făcut pentru tine. Descrie care este motivul din Psalmul 136 pentru care putem să-i mulţumim şi să ne bucurăm.

Defineşte ce înseamnă pace:

Ce înseamnă să ai pace cu D-zeu? Romani 5:1 A. Cum a făcut Hristos posibil ca noi să avem pace cu D-zeu? Efes.2:14-17 În conformitate cu Filipeni 1:2, cine este sursa acestor binecuvântări?

A şasea zi: Recapitulează Filip.1:1-2.

Te-a inspirat ţelul suprem al lui Pavel în Hristos şi în Evanghelie să te gândeşti diferit la scopul principal al vieţii tale?

Experienţa convertirii tale a fost mai mult asemenea celei a lui Pavel sau celei a lui Timotei?

A. Cum te ajută puterea lui D-zeu de a mântui să perseverezi în rugăciune pentru alţii?

Eşti o roabă pe viaţă care-şi slujeşte Stăpânul de bunăvoie, din dragoste pentru El? Poţi să o arăţi printr-un exemplu?

Ai o anumită calitate în care doreşti să creşti ca şi femeie pusă deoparte pentru gloria lui D-zeu?

Scrie o rugăciune de mulţumire, din inima ta, pentru harul şi pacea lui D-zeu prezente în viaţa ta.


cuprins | Lecţia 3