A şaptea lecţie:

Filipeni 1:27-30


Gândeşte-te la aceste lucruri!

1.. Din Filipeni capitolul 1, înşiră calităţi din viaţa lui Pavel care sunt exemple pentru noi.

2. Ce principiu din studiul biblic de data trecută ti-a vorbit cel mai mult în săptămâna care a trecut?

Prima zi: Citeşte Filipeni 1:27-30. Reciteşte Filipeni 1:27.

Ce standard de purtare i-a îndemnat Pavel pe filipeni să aibă? Vers. 27a.

A. "Purtaţi-vă" este tradus din verbul grecesc care înseamnă, "trăiţi ca cetăţeni". Ai cui cetăţeni? Filip.3:20.

Notă: Filipi era o colonie romană iar cetăţenii acestei cetăţi erau de fapt cetăţeni romani protejaţi de legea romană. Biserica lui Isus Cristos este o colonie a cerurilor pe pământ! Noi trebuie să ne comportăm ca şi cetăţeni ai cerurilor - Wiersbe.

Citeşte următoarele versete şi scoate pe o coloană acţiunile iar pe altă coloană atitudinile implicate în comportamentul "vrednic de Evanghelia lui Cristos": Col.1:9-12; Col.3:12-17; Efes. 4:25-32; 2Petru 1:4-7.

A. Alege două acţiuni sau atitudini care ţi se par mai importante. Cum poate un comportament greşit să împiedice răspândirea Evangheliei?

B. Cum poate un comportament corect să ajute la înaintarea Evangheliei?

C. Din 1 Cor.9-12 şi 2 Cor.6:3 care era convingerea lui Pavel cu privire la acest lucru?

Este important să înţelegem că lumea din jurul nostru cunoaşte numai Evanghelia pe care o vede în vieţile noastre. Scrie cu propriile tale cuvinte 2 Corinteni 2:2-3.

Cine este exemplul nostru pentru aceasta?

A. Notează ce spun următoarele versete despre El (care este El Însuşi Cuvântul Viu): Ioan 1:18; Ioan 14:9; Evrei 1:3a.

B. Cum este rezumată de către Isus, chemarea noastră din Ioan 17:18?

Întreabă-te: "Mă port eu într-un chip vrednic de Evanghelia lui Cristos?"

A. Ce putere din Evanghelie este disponibilă fiecărui credincios pentru a-l ajuta să dea cinste Domnului şi Mântuitorului? Fapte 1:8.

Ziua a doua: Citeşte Filipeni 1:27.

Ce a sperat Pavel să audă în ceea ce-i privea pe filipeni, chiar dacă el nu ar fi fost eliberat şi nu ar mai fi putut să-i vadă vreodată? Vers. 27b.

A. Reprezentarea demnă a Evangheliei nu este numai o responsabilitate personală, ci este chemarea bisericii ca şi întreg. Care sunt cele trei cuvinte din versetul 27 care subliniază unitatea între credincioşi?

Pentru a clarifica ce vrea să spună Pavel prin "rămâneţi tari" caută şi scrie câteva sinonime pentru cuvântul "tari".

A. Din versetele următoare ce paşi putem face pentru ca poziţia noastră în Cristos să devină mai fermă, stabilă? 1 Cor.16:13-14; Gal. 5:1; Efes.6:13; 2 Tes.2:15.

Notă: Neclintirea nu înseamnă numai rezistenţă împotriva adversarului ci înseamnă şi luptă unită pentru credinţa Evangheliei. Pavel este interesat nu numai de apărarea împotriva atacurilor ci mai ales de răspândirea adevărului răscumpărător al lui Dumnezeu.

Pentru un studiu mai profund:

Defineşte credinţa după Evrei 11:1.

A. Ce este "credinţa Evangheliei"? Foloseşte următoarele versete (şi oricare altele pe care tu le vei alege) pentru a te ajuta să-ţi argumentezi răspunsul: Ioan 14:6; Fapte 4:12; Rom. 6:23; 1Cor.15:1-4; 2Cor. 5:17; 2Cor.5:21; Efes.2:8-9.

B. Eşti tu astăzi convinsă în inima ta de aceste adevăruri?

Cum luptă împreună pentru Evanghelie mădularele trupului lui Cristos, biserica? Oferă câteva exemple care demonstrează acest lucru.

În propria ta viaţă, energia spirituală este folosită pentru a te strădui să rămâi tare, sau pentru a lupta împreună cu alţii pentru credinţa Evangheliei?

Ziua a treia: Citeşte Filipeni 1:8.

În ciuda existenţei potrivnicilor, ce nu trebuia să existe?

De ce nu există motiv de teamă din partea adversarilor noştri? Ce promisiuni găseşti în următoarele versete? Ioan 10:27-29; Rom.8:31,35-39; 2Cor.2:14; 2Cor.10:4; 1Ioan 3:8b; 1Ioan 4:4.

Ar fi o nebunie ca şi creştinii să iniţieze conflicte în mod deliberat, însă nu ar trebui nici să dăm înapoi cu teamă atunci când adversarul ne confruntă. Cu siguranţă că mai dorită este poziţia de persecutat decât cea de persecutor! Filipeni 1:28.

A. Ce dovedeşte opoziţia lor la Evanghelie?

B. Ce dovadă constituie curajoasa rezistenţă a celor persecutaţi?

C. De unde vine acest curaj?

Din Coloseni 1:22b-23 şi 2Tes.1:4-8, care va fi răsplata celor ce rămân neclintiţi în necaz?

A. Care va fi rezultatul pentru cei care se opun la Evanghelie? 2Tes. 1:4-8.

Conflictele care se ridică în calea intimităţii cu Cristos pot fi exterioare şi foarte evidente, sau interioare şi foarte subtile. Indiferent de obstacolul sau dificultatea cu care te confrunţi, vezi cum te încurajează aceste versete prin a-l scrie pe fiecare în parte cu propriile tale cuvinte şi însuşindu-ţi încurajarea conţinută în el, propriei tale situaţii: Ioan 16:33; Efes.6:16; 1Ioan 5:4.

Ziua a patra: Citeşte Filipeni 1:29-30.

Care sunt cele 2 daruri preţioase ale noastre ca şi creştine? Vers. 29.

1 Petru 4:15 vorbeşte despre suferinţa care poate veni asupra unui creştin din cauza comportării sale greşite. Ce fel de comportament este condamnat aici?

A. Ce alt comportament poate cauza unui creştin o persecuţie care să nu constituie suferinţă pentru Cristos?

Pentru un studiu mai profund:

Creştinii pot suferi de dureri şi boli fizice; pot avea dificultăţi şi probleme serioase cu copiii lor; pot să cunoască pierderea unei persoane dragi sau a unor bunuri materiale. De aceste feluri de suferinţe au parte şi necreştinii la fel ca şi creştinii şi nu ar trebui să fie confundate cu suferinţa pentru Cristos. Cum poate fi însă folosit acest fel de suferinţă în vieţile noastre? Foloseşte versete biblice pentru a-ţi argumenta răspunsul.

Pavel vorbeşte în versetul 29 despre darul suferinţei pentru Cristos. Caută de asemenea pasajele următoare şi identifică (găseşte) veritabilele binecuvântări care rezultă din suferinţă: Matei 5:10-12; Fapte 5:40-42; Iacov 1:2-4; 1Petru 4:12-14. Cum pot să ne ajute aceste versete să adoptăm atitudinea lui Pavel faţă de suferinţă?

Dacă treci astăzi prin încercări citeşte pentru încurajare Ioan 16:33; Iacov1:12; 1Petru 1:6-7; 5:6-10. Memorează versetele care îţi aduc cea mai mare mângâiere.

Ziua a cincea: Citeşte Filipeni 1:29-30.

Următoarele versete clarifică felurile de persecuţie prin care poate trece un creştin. Notează informaţia din fiecare pasaj: Matei 10:17-20; Matei 10:21,35-36; Ioan 15:18-21; 2Cor. 6:4-5; Fapte 5:8; Efes.6:12; 1Petru 4:4.

Ce fel de persecuţie poate suferi un creştin pentru că nu trăieşte după standardele lumii?

În versetul 30 Pavel îi mângâie pe filipeni prin a le spune că împărtăşesc acelaşi fel de luptă. Care ar putea fi aceasta? Înşiră câteva situaţii din următoarele pasaje: 1Tes.1:6; 1Tes.3:3; 2Timotei 1:8; 3:10-12; 4:5-6.

Acest capitol se încheie cu definiţia lui Pavel a prigoanei prin care treceau împreună ca fiind un război în care "să rămână tari în acelaşi duh şi să lupte cu un suflet". În ce fel vă înarmaţi zilnic pentru a fi pregătite în această luptă?

Ce ai aflat despre suferinţa creştină şi poţi să aplici în viaţa ta?

A. A recunoaşte că suferinţa (prigoana) face parte din viaţa creştină te întăreşte sau te descurajează?

1) Explică-ţi răspunsul.

2) Ce sfat i-a dat Pavel lui Timotei în 2 Tim.2:3?

3) În ce fel suntem întăriţi ca şi buni soldaţi ai Isus Hristos? Folosiţi Scriptura pentru a vă argumenta răspunsul.

Ziua a şasea: Citeşte Filipeni 1:27-30.

Ce înseamnă a ne purta într-un chip vrednic de Evanghelia lui Isus Hristos? Versetele 27-30.

A. În ce fel afectează acest lucru unitatea bisericii?

Fie că era în trup sau nu, ce anume dorea Pavel să audă despre biserica din Filipi? Filip.1:27-28.

A. Ce crezi că-l bucură pe pastorul tău să audă despre tine?

De ce fiecare din aceste fapte şi atitudini sunt importante, îndeosebi în mijlocul suferinţei sau prigoanei?

Cum poate suferinţa să facă parte din viaţa ta?

A. În ce fel ne ajută în suferinţa noastră, a-l face pe Hristos raţiunea vieţii noastre?

Din care parte a lui Filipeni 1, ţi-ai însuşit o cunoaştere sau o perspectivă creştină care să-ţi schimbe sau să-ţi înfrumuseţeze punctul tău de vedere asupra vieţii creştine?


cuprins | Lecţia 8