(cont.)

A mai fost cineva care a primit această încurajare (asigurare) din partea Domnului. Cine a fost acela?
Este limpede că apostolul Pavel este unul care se poate identifica cu Ieremia în singurătatea trăită în slujba lui Dumnezeu, dar întărită de astfel de promisiuni şi intervenţii divine:

Fapte 18:9-10 Noaptea, Domnul a zis lui Pavel într'o vedenie: ,,Nu te teme; ci vorbeşte şi nu tăcea, căci Eu sunt cu tine; şi nimeni nu va pune mâna pe tine, ca să-ţi facă rău: vorbeşte, fiindcă am mult norod în această cetate."
2Tim. 4:16-17 La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n'a fost cu mine, ci toţi m'au părăsit. Să nu li se ţină în socoteală lucrul acesta! Însă Domnul a stat lângă mine, şi m'a întărit, pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine, şi s'o audă toate Neamurile. Şi am fost izbăvit din gura leului.

Concluzie: De la amândoi, noi putem învăţa că în această lucrare a adevărului, proclamarea Cuvântului lui Dumnezeu, nu avem alt sprijin real decât pe Dumnezeu care ne-a şi chemat!

Nu a fost un trădător de ţară!
Mesajul său putea să fie considerat la fel de ridicol ca şi cel al lui Naum care proorocea căderea unei cetăţi care tocmai era puternică şi prosperă -- Ninive -- şi totuşi el nu ezită să facă cunoscut ce i-a descoperit Domnul privitor la Babilon. Nu putea să fie considerat un trădător, aşa cum l-au suspectat când le recomanda să se plece înaintea Babilonului pentru a evita distrugerea totală pentru că prorociile lui de nimicire îl priveau şi pe acesta!

Ier.50:8-11, 18 ,Fugiţi din Babilon, ieşiţi din ţara Haldeilor, şi mergeţi ca nişte ţapi în fruntea turmii! Căci iată că voi ridica şi voi aduce împotriva Babilonului o mulţime de neamuri mari din ţara dela miazănoapte; se vor înşirui în şiruri de bătaie împotriva lui, şi vor pune stăpânire pe el; săgeţile lui sunt ca ale unui războinic iscusit, care nu se întoarce cu mâinile goale. Astfel va fi dată pradă jafului, Haldea, şi toţi ceice o vor jăfui se vor sătura de jaf, zice Domnul." ,,Căci voi v'aţi bucurat şi v'aţi veselit, când Mi-aţi jăfuit moştenirea Mea! Da, săreaţi ca o juncană în iarbă, nechiezaţi ca nişte armăsari focoşi!" 18 ,,De aceea aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: ,Iată, voi pedepsi pe împăratul Babilonului şi ţara lui, cum am pedepsit pe împăratul Asiriei.

Ier.51:8-9 Deodată cade Babilonul şi este zdrobit! Văitaţi-l, aduceţi leac alinător pentru rana lui; poate că se va vindeca!" - ,,Am voit să vindecăm Babilonul, dar nu s'a vindecat! Părăsiţi-l, şi haidem fiecare în ţara noastră, căci pedeapsa lui a ajuns până la ceruri, şi se înalţă până la nori."

La fel ca Naum, Ieremia are de proorocit unei cetăţi extrem de fortificate şi în plină ascensiune la glorie, astfel încât să pară cât mai incredibil că poate cândva să cadă în mâinile vreunui vrăjmaş. Şi totuşi Cuvântul Domnului este sigur...

O comparaţie a cetăţii Babilon cu Ninive.

Pentru străbaterea Ninivei era nevoie de trei zile.

Babilonul avea:

Împotriva unei astfel de redute formidabile a proorocit Ieremia o nimicire sigură.

Totuşi Ieremia a fost profetul lui Dumnezeu şi Dumnezeu l-a folosit în acest fel. Devotamentul său faţă de Cuvântul Domnului este exemplar. Ba chiar se pare că i-a fost răsplătit, fiind eliberat de caldeeni şi lăsat să se întoarcă în Iudea în momentul cuceriri acesteia.

Ieremia 40:1-4 Iată cuvântul spus lui Ieremia din partea Domnului, după ce Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, i-a dat drumul din Rama. Când a trimes să-l aducă, Ieremia era încă legat cu lanţuri, împreună cu toţi prinşii de război din Ierusalim şi din Iuda, cari aveau să fie duşi în Babilon. Căpetenia străjerilor a trimes să aducă pe Ieremia, şi i-a zis: ,,Domnul, Dumnezeul tău, a vestit mai dinainte aceste nenorociri împotriva locului acestuia; Domnul a adus şi a împlinit ce spusese; şi lucrurile acestea vi s'au întâmplat pentrucă aţi păcătuit împotriva Domnului şi n'aţi ascultat glasul Lui. Acum, iată, te izbăvesc astăzi din lanţurile, pe cari le ai la mâni; dacă vrei să vii cu mine la Babilon, vino, şi voi îngriji de tine. Dar, dacă nu-ţi place să vii cu mine la Babilon, nu veni. Iată, toată ţara este înaintea ta, du-te unde vei crede, şi unde-ţi place să te duci!"

După această întâmplare, bătrânul Ieremia ajunge în Egipt. Timp de 40 de ani i-a predicat Iudeii şi a văzut-o cum se dezintegrează moral şi politic până ce cade înaintea Babilonului. A văzut Ierusalimul invadat şi cucerit, templul incendiat, a văzut distrugerea palatului regelui, capturarea acestuia, scoaterea ochilor acestuia (Zedechia), şi ducerea poporului în robie în Babilon, cu excepţia unei mici rămăşiţe care a rămas în urmă. În mijlocul acesteia a slujit de fapt Ieremia. Însă şi această mică rămăşiţă a apostaziat şi s-a coborât în Egipt unde conform tradiţiilor evreieşti Ieremia a plătit pentru mesajul său cu o moarte de martir, ucis cu pietre de proprii săi compatrioţi din exil şi unici supravieţuitori ai pustiirii.

Marile teme teologice ale cărţii
Ieremia este o carte profetică şi morală excepţională!
Este clar că în cartea lui Ieremia suntem obligaţi să privim la mai multe teme.

I. Principala temă teologică o reprezintă ultimul efort al lui Dumnezeu de a salva Ierusalimul de o judecată binemeritată, dacă privim la păcatele lui. Acest "efort" constă în trimiterea acestui ultim profet înainte de nimicire şi de robie.

Ieremia dedică mai multe capitole judecăţii Iudeii (Ier.1-29) decât restaurării viitoare a întreg Israelului, aşa cum face Isaia (Is.40-66). Acestui subiect el îi acordă mai puţină atenţie. Devreme ce judecata lui Dumnezeu era iminentă el s-a concentrat mult mai mult pe problemele actuale într-o încercare de a opri neamul să meargă prea departe în imoralitate.

Diferitele ilustraţii plastice cu care Ieremia a fost inspirat să descrie iminenta judecată a lui Dumnezeu.

Migdalul - veghetorul (1:11,12)
Un cazan ce clocoteşte (1:13--16)
Nişte pui de lei şi lei (2:15, 4:7, 5:6, 50:17).
Un vânt arzător, năpraznic (4:11,12, 18:17, 23:19, 25:32)
Lupul (5:6)
Leopardul (5:6)
Nişte butuci care trebuie duşi, nişte lemne care trebuie arse (5:10, 14)
Nişte şerpi şi scorpioni (8:17)
Nimicirea ramurilor măslinului (11:16--17)
Nişte vase pline cu vin care se izbesc şi se sparg reciproc (13:12--14)
Un vas de lut spart (19:10,11; 22:28)
Un potir plin cu vinul mâniei Sale (25:15)
Ararea Sionului asemenea unui ogor (26:18)
Purtarea unor juguri de lemn şi de fier (27:2; 28:13)
Un ciocan [Babilonul este închipuit în acesta] (50:23)
Un munte nimicitor [Babilonul] (51:25)4

Să notăm acţiunile simbolice care este obligat să le întreprindă pentru a ilustra judecata lui Dumnezeu. Iată o alta:

Ier.13:1-11 ,,Aşa mi-a vorbit Domnul: ,Du-te de cumpără-ţi un brâu de în, şi pune-l în jurul coapselor tale; dar să nu-l moi în apă!' Am cumpărat brâul, după porunca Domnului, şi l-am pus în jurul coapselor mele. Apoi Cuvântul Domnului mi-a vorbit a doua oară, astfel: ,Ia brâul, pe care l-ai cumpărat, şi pe care l-ai pus în jurul coapselor tale, scoală-te, du-te la Eufrat, şi ascunde-l acolo în crăpătura unei stânci.' M'am dus, şi l-am ascuns la Eufrat, cum îmi poruncise Domnul. După mai multe zile, Domnul mi-a zis: ,Scoală-te, du-te la Eufrat, şi ia de acolo brâul, pe care-ţi poruncisem să-l ascunzi acolo!' M'am dus la Eufrat, am săpat, şi am luat brâul din locul în care-l ascunsesem; dar iată că brâul era stricat şi nu mai era bun de nimic. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: ,Aşa vorbeşte Domnul: ,Aşa voi nimici mândria lui Iuda şi mândria peste măsură de mare a Ierusalimului. Poporul acesta este un popor rău: nu vrea să asculte cuvintele Mele, urmează pornirile inimii lui, şi merge după alţi dumnezei, ca să le slujească şi să se închine înaintea lor; de aceea va ajunge întocmai ca brâul acesta, care nu mai este bun de nimic! Căci, cum se lipeşte brâul de coapsele unui om, aşa Îmi lipisem Eu toată casa lui Israel şi toată casa lui Iuda, zice Domnul, ca să fie poporul Meu, Numele Meu, lauda Mea şi slava Mea; dar nu M'au ascultat.

"Acţiunea brâul" ilustrează felul în care Dumnezeu şi i-a apropiat pe evrei de El Însuşi prin revelaţii şi minuni, dar şi cum aceştia s-au "stricat". O întrebare: oare a călătorit Ieremia până la Eufrat ca să îngroape acolo brâul? Se pare că nu încape îndoiala că a făcut-o! Totuşi cât de mult sens a avut pentru el această poruncă care vedem că nu ezită să o asculte? Ieremia a fost supus necondiţionat Domnului. Se pare că el însuşi ne repetă de mai multe ori că s-a dus tocmai la Eufrat!

Alte demonstraţii simbolice ale iminentei judecăţii a lui Dumnezeu la care Ieremia a fost chemat să apeleze:

Brâul de in (13:1--11)
Vasul olarului ce este care se strică şi care apoi este refăcut (18:1--11)
Vasul spart de stânci (19:10--11)
Două coşuri cu smochine (24:1--10)
Jugurile de lemn şi de fier (cap. 27, 28)
Cumpărarea ogorului din Anatot (32:6--44)
Pietrele mari din Tahpanes, Egipt (43:8--10)5

A învăţa prin semne şi a întreprinde unele dintre cele mai stranii acţiuni este un obicei frecvent întâlnit la profeţi. Vă amintiţi de culcarea pe o rână timp de 13 luni(!!) a lui Ezechiel (Eze.4:4,6), de strivirea feţei aceluiaşi profet cu o tigaie de fier (Ezechiel 4:1-3), sau de legarea mâinilor şi picioarelor cu brâul lui Pavel de către profetul Nou Testamental Agab?

Eficienţa disciplinei Lui Dumnezeu -- avem nevoie să credem în ea având în vedere cât de mulţi creştini disciplinaţi înregistrează biserica aceasta!
Ieremia s-a pus practic singur de-a curmezişul drumului spre distrugere al regatului de sud, având concurenţa acerbă a profeţiilor falşi care declarau "pace, pace" unui neam rebel şi idolatru. Avertismentele sale au ajuns la urechi surde. Ieremia este contrâns să pronunţe un mesaj solemn al unei judecăţi irevocabile.

Ier.25:11 Toată ţara aceasta va fi o paragină, un pustiu, şi neamurile acestea vor fi supuse împăratului Babilonului timp de şaptezeci de ani.

Israelul -- A devenit cel mai monoteist dintre popoarele lumii!
Se pare că după această experienţă Israelul a fost vindecat definitiv de idolatrie, cel puţin, devenind peste timp cel mai monoteist dintre popoarele lumii. Inima de Tată a lui Dumnezeu este dezvăluită aici: disciplina aplicată de el este productivă, pedepsele date de El, aduc şi produc rezultate!

II. O a doua temă o constituie dorinţa lui Dumnezeu de a cruţa şi binecuvânta Iudea şi poporul ei, în cazul în care se pocăieşte. Aceasta este o promisiune ce este repetată frecvent, dar cea mai reuşită ilustraţie a ei se găseşte în casa olarului:

Ieremia 18
1 Cuvântul vorbit de Ieremia din partea Domnului şi care sună astfel:
2 ,,Scoală-te şi pogoară-te în casa olarului; acolo te voi face să auzi cuvintele Mele!"
3 Când m'am pogorât în casa olarului, iată că el lucra pe roată.
4 Vasul pe care-l făcea n'a izbutit, -cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului. Atunci el a făcut un alt vas, cum i-a plăcut lui să-l facă.
5 Şi Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
6 ,,Nu pot Eu să fac cu voi ca olarul acesta casă a lui Israel? zice Domnul. Iată, cum este lutul în mâna olarului, aşa sunteţi voi în mâna Mea, casă a lui Israel!
7 Deodată zic despre un neam, despre o împărăţie, că-l voi smulge, că-l voi surpa, şi că-l voi nimici.
8 dar dacă neamul acesta, despre care am vorbit astfel, se întoarce dela răutatea lui, atunci şi Mie Îmi pare rău de răul pe care Îmi pusesem în gând să i-l fac.
9 Tot aşa însă, deodată zic despre un neam, sau despre o împărăţie, că-l voi zidi sau că-l voi sădi.
10 Dar dacă neamul acesta face ce este rău înaintea Mea, şi n'ascultă glasul Meu, atunci Îmi pare rău şi de binele, pe care aveam de gând să i-l fac."
11 ,,De aceea, vorbeşte acum oamenilor lui Iuda şi locuitorilor Ierusalimului, şi zi: ,Aşa vorbeşte Domnul: Iată, pregătesc o nenorocire împotriva voastră, şi fac un plan împotriva voastră. De aceea, întoarceţi-vă fiecare dela calea voastră cea rea, îndreptaţi-vă umbletele şi faptele!"

Asemenea vasului de lut nears în foc şi inima neîmpietrită a omului poate fi încă "prelucrată" de Duhul Sfânt.

III. O altă mare temă teologică este reprezentată de dorinţa de intimitate a lui Dumnezeu cu copiii Săi.

Cartea începe cu o aducere aminte a lui Dumnezeu a credincioşiei pe care acum n-o mai au fiindcă l-au părăsit pe Domnul lor.

Ier.2:2 ,Du-te, şi strigă la urechile cetăţii Ierusalimului: ,Aşa vorbeşte Domnul: ,Mi-aduc aminte încă de dragostea pe care o aveai când erai tânără, de iubirea ta, când erai logodită, când Mă urmai în pustie, într'un pământ nesămănat.

Dumnezeu este descris aici ca având trăsăturile soţului care veghează asupra bunăstării nevestei tinereţii sale, o paralelă perfectă a zilelor idilice a dragostei dintâi a sufletului mântuit.

Ieremia este inspirat să descrie relaţia apropiată şi intimă pe care şi-o doreşte Dumnezeu cu copiii Săi:

Ier.13:11 Căci, cum se lipeşte brâul de coapsele unui om, aşa Îmi lipisem Eu toată casa lui Israel şi toată casa lui Iuda, zice Domnul, ca să fie poporul Meu, Numele Meu, lauda Mea şi slava Mea; dar nu M'au ascultat.

IV. Evidenţiază rolul şi rostul pe care Cuvântul lui Dumnezeu îl are în viaţa credinciosului:
15:16 Când am primit cuvintele Tale, le-am înghiţit; cuvintele Tale au fost bucuria şi veselia inimii mele, căci după Numele Tău sunt numit, Doamne, Dumnezeul oştirilor!

V. Evidenţiază necesitatea credinţei în promisiunile lui Dumnezeu în ciuda intervenţiei în viaţă a oricăror circumstanţe adverse:

Vă imaginaţi cum este să investeşti într-o ţară ocupată? Pe Marte sau pe Lună, unde se spune că acum se vând terenuri la un preţ de nimica? Cam aşa suna un astfel de contract ca cel făcut de Ieremia pe un pământ de lângă Ierusalim în faţa ocupaţiei babiloniene.

Vezi mai jos, cumpărarea ogorului din Anatot şi pecetluirea contractului până la vremea răscumpărării pământului.

(oare ţăranul român a mai avut "credinţa" că-şi va recăpăta pământul înapoi după 40 de ani de naţionalizare? Apocalipsa ne vorbeşte despre răscumpărarea Pământului de către Isus Hristos la a doua Sa venire, ilustrată perfect de titlul de proprietate pe care-l are asupra Pământului; Apoc.5:1-7)

Ieremia 32
7 ,Iată că Hanameel, fiul unchiului tău Şalum, va veni la tine să-ţi spună: ,Cumpără ogorul meu care este la Anatot, căci tu ai drept de răscumpărare ca să-l cumperi.'
8 Şi Hanameel, fiul unchiului meu, a venit la mine, după Cuvântul Domnului, în curtea temniţei, şi mi-a zis: ,Cumpără ogorul meu, care este la Anatot, în ţara lui Beniamin, căci tu ai drept de moştenire şi de răscumpărare, cumpără-l!' Am cunoscut că era cuvântul Domnului.
9 Şi am cumpărat dela Hanameel, fiul unchiului meu, ogorul dela Anatot, şi i-am cântărit argintul, şaptesprezece sicli de argint.
10 Am scris un zapis, pe care l-am pecetluit, am pus martori, şi am cântărit argintul într'o cumpănă.
11 Am luat apoi zapisul de cumpărare, pe cel care era pecetluit după lege şi obiceiuri, şi pe cel ce era deschis;
12 şi am dat zapisul de cumpărare lui Baruc, fiul lui Neriia, fiul lui Mahseia, în faţa lui Hanameel, fiul unchiului meu, în faţa martorilor, cari iscăliseră zapisul de cumpărare, şi în faţa tuturor Iudeilor cari se aflau în curtea temniţei.
13 Şi am dat lui Baruc înaintea lor următoarea poruncă:
14 ,Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: ,Ia zapisurile acestea de cumpărare, cel pecetluit şi cel deschis, şi pune'le într-un vas de pământ, ca să se păstreze multă vreme!
15 Căci aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: ,Iarăş se vor mai cumpăra case, ogoare şi vii, în ţara aceasta.'
16 Dupăce am dat zapisul de cumpărare lui Baruc, fiul lui Neriia, am făcut Domnului această rugăciune:
17 ,Ah! Doamne Dumnezeule, iată, Tu ai făcut cerurile şi pământul cu puterea Ta cea mare şi cu braţul Tău întins: nimic nu este de mirat din partea Ta!

Apoc.5:1-7 Apoi am văzut în mâna dreaptă a Celuice şedea pe scaunul de domnie o carte, scrisă pe dinlăuntru şi pe dinafară, pecetluită cu şapte peceţi. Şi am văzut un înger puternic, care striga cu glas tare: ,,Cine este vrednic să deschidă cartea şi să-i rupă peceţile?" Şi nu se găsea nimeni nici în cer, nici pe pământ, nici supt pământ, care să poată deschide cartea, nici să se uite în ea. Şi am plâns mult, pentrucă nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea şi să se uite în ea. Şi unul din bătrâni mi-a zis: ,,Nu plânge: Iată că Leul din seminţia lui Iuda, Rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea, şi cele şapte peceţi ale ei. Şi la mijloc, între scaunul de domnie şi cele patru făpturi vii, şi între bătrâni, am văzut stând în picioare un Miel. Părea jungheat, şi avea şapte coarne şi şapte ochi, cari sunt cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu, trimese în tot pământul. El a venit, şi a luat cartea din mâna dreaptă a Celuice şedea pe scaunul de domnie.

Numeroase dezvăluiri ale caracterului lui Dumnezeu din cartea lui Ieremia...

În toate aceste profeţii Ieremia face numeroase dezvăluiri ale caracterul lui Dumnezeu.

Astfel, Dumnezeu este binevoitor, mânios şi îndurerat. Dumnezeul lui Israel este mărinimos dar drept.

VI. Dumnezeu este grijuliu -- 3:19 Eu ziceam: ,Cum să te pun printre copiii Mei, şi să-ţi dau o ţară plăcută, o moştenire, podoabă între podoabele neamurilor?

Este ceva nou pentru tine? Poate că n-ai ştiut sau că ai uitat că Dumnezeu îţi vrea binele?

Ier. 29:11 Căci Eu ştiu gândurile, pe cari le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde.

Tot ce au reuşit filozofii să-i facă pe oameni să creadă cu privire la Dumnezeu este că Acesta este pornit să le facă rău, că este un tiran încruntat care abia aşteaptă ca omul să cadă ca să-l lovească şi să-l pedepsească. Dacă ar fi mai atenţi la citirea Scripturilor ar afla şi altceva. Cum ar fi cele mai de sus.

VII. Tăcerea lui Dumnezeu -- prevestitoare de rău!
Cum ne explicăm interdicţia lui Dumnezeu de a se mai ruga pentru popor şi refuzul de a asculta orice pledoarie pentru cruţarea lui?

Ieremia 14:11-12 Şi Domnul mi-a zis: ,,Nu mijloci pentru poporul acesta! Căci, chiar dacă vor posti, tot nu le voi asculta rugăciunile, şi chiar dacă vor aduce arderi de tot şi jertfe de mâncare, nu le voi primi; ci vreau să-i nimicesc cu sabia, cu foametea şi cu ciuma."
Ieremia 15:1 ,,Domnul mi-a zis: ,Chiar dacă Moise şi Samuel s'ar înfăţişa înaintea Mea, tot n'aş fi binevoitor faţă de poporul acesta. Izgoneşte-l dinaintea Mea, ducă-se!

Dumnezeul viu care vorbeşte alege totuşi să rămână uneori tăcut. Când o face, El o face în chip de judecată. De pildă Dumnezeu îi vorbea adesea împăratului Saul însă repetatele nesupuneri ale sale şi respingeri ale Cuvântului Său s-au întors împotriva lui. Atunci când Saul l-a întrebat pe Domnul, Acesta a rămas tăcut. Nu i-a mai răspuns.

1Samuel 28:6 Saul a întrebat pe Domnul şi Domnul nu i-a răspuns nici prin vise, nici prin Urim..., nici prin prooroci.

Această întâmplare demonstrează că vine o vreme când răbdarea lui Dumnezeu faţă de Israel se epuizează şi atunci El acţionează în judecată. De aceea în această împrejurare din istoria Iudeii Domnul îi spune lui Ieremia să nu mai mijlocească pentru acest popor pentru că mila Lui nu-i mai este de folos şi că doar judecata Lui îi mai poate ajuta.

În Proverbe 1 se spune că Dumnezeu toarnă Duhul Său ca să facă cunoscute cuvintele Sale. Însă ce se întâmplă cu cei ce refuză să le asculte? Nu suntem lăsaţi să ghicim!

23 Întoarceţi-vă să ascultaţi mustrările mele! Iată, voi turna duhul meu peste voi, vă voi face cunoscut cuvintele mele...
24 Fiindcă eu chem şi voi vă împotriviţi, fiindcă îmi întind mâna şi nimeni ia seama,
25 fiindcă lepădaţi toate sfaturile mele, şi nu vă plac mustrările mele,
26 de aceea şi eu, voi râde când veţi fi în vreo nenorocire, îmi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza,
27 când vă va apuca groaza ca o furtună, şi când vă va învălui nenorocirea ca un vârtej, când va da peste voi necazul şi strâmtorarea.
28 Atunci mă vor chema, şi nu voi răspunde; mă vor căuta, şi nu mă vor găsi.

Dumnezeu ni se dăruieşte generos, dar dacă-l respingem generozitatea Lui devine judecată.

VIII. Mânia lui Dumnezeu este un lucru insuportabil fiinţelor omeneşti, nici chiar sfinţii lui nu au suportat-o!
Atunci când le oferea o întrezărire a mâniei Sale aprinse împotriva păcatului până şi cei mai apropiaţi sfinţi ai lui Dumnezeu simţeau cum îi pătrunde groaza. Aceasta a fost şi experienţa lui Ieremia:

Ieremia 17:17 De aceea, nu fi o pricină de groază pentru mine, căci Tu eşti scăparea mea în ziua nenorocirii!

Ieremia, omul care părea în stare să îndure orice din partea oamenilor nu a suportat nici măcar pentru o singură clipă mânia lui Dumnezeu împotriva păcatelor poporului său. Acelaşi lucru ne spune David:

Psalmul 6:1-3 Doamne, nu mă pedepsi cu mânia Ta, şi nu mă mustra cu urgia Ta. Ai milă de mine, Doamne, căci mă ofilesc! Vindecă-mă, Doamne, căci îmi tremură oasele. Sufletul mi-i îngrozit de tot; şi Tu, Doamne, până când vei zăbovi să Te înduri de mine?

Iov:

Iov 6:4 Căci săgeţile Celui Atotputernic m'au străpuns, sufletul meu le suge otrava, şi groază Domnului bagă fiori în mine!

Psalmistul Heman, unul din fii lui Core:

Psalmul 88:14-17 Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu? Pentruce îmi ascunzi Faţa Ta? Din tinereţă, sunt nenorocit şi trag să mor, sunt cuprins de spaimele Tale, şi nu ştiu ce să mai fac. Mânia Ta trece peste mine, spaimele Tale mă nimicesc de tot. Ele mă înconjoară toată ziua, ca nişte ape, mă înfăşoară toate deodată.

Mânia lui Dumnezeu este un lucru insuportabil fiinţelor omeneşti se concluzionează:

Psalmul 76:7 Cât de înfricoşat eşti Tu! Cine poate să-Ţi stea împotrivă, când Îţi izbucneşte mânia?
Evrei 10:31 Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu!

IX. "Hristosul" în Ieremia
Ieremia introduce următoarele concepte:

"Odrasla neprihănită"; "Domnul neprihănirea noastră"

Ieremia 33
14 ,,Iată, vin zile, zice Domnul", când voi împlini cuvântul cel bun, pe care l-am spus despre casa lui Israel şi despre casa lui Iuda.
15 În zilele acelea şi în vremile acelea voi face să răsară lui David o Odraslă neprihănită, care va înfăptui dreptatea şi judecata în ţară.
16 În zilele acelea, Iuda va fi mântuit, şi Ierusalimul va locui în linişte. Şi iată cum Îl vor numi: ,Domnul, Neprihănirea (Sau: Starea noastră după voia lui Dumnezeu.) noastră."

"Domnul, neprihănirea noastră" este un concept preferat de mine şi care mi-a fost întotdeauna foarte de folos din punct de vedere practic împotriva acuzaţiilor celor mai josnice care mi s-au aruncat vreodată, şi în faţa cărora era şi penibil să te aperi! Dacă aş fi făcut-o aş fi dat de bănuit, însă am ales tăcerea pentru că am convingerea puternică că, "Domnul este justificarea/neprihănirea mea". El mă apără şi El justifică ceea ce fac şi cine sunt.

Ieremia 50:34 Dar puternic este Răzbunătorul lor, El, al cărui Nume este Domnul oştirilor. El le va apăra pricina, ca să dea odihnă ţării, şi să facă pe locuitorii Babilonului să tremure.'

Titlul acesta pe care Ieremia îl acordă Domnului reprezintă baza doctrinei nou-testamentale a îndreptăţirii prin credinţă.
Isus Hristos este Cel ce ne pune într-o stare după voia lui Dumnezeu. Nu prin faptele, poziţia, sau religia noastră. Ci prin credinţa în El, omul se îndreptăţeşte înaintea lui Dumnezeu!

Romani 1:16-17 Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a Iudeului, apoi a Grecului; deoarece în ea este descoperită o neprihănire (O JUSTIFICARE), pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă şi care duce la credinţă, după cum este scris: ,,Cel neprihănit va trăi prin credinţă."
Filipeni 3:9 ...şi să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea, pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credinţa în Hristos, neprihănirea, pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă.
Romani 3:20-22 Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui, prin faptele Legii, deoarece prin Lege vine cunoştinţa deplină a păcatului. Dar acum s'a arătat o neprihănire (Greceşte: dreptate), pe care o dă Dumnezeu, fără lege-despre ea mărturisesc Legea şi proorocii- şi anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credinţa în Isus Hristos, pentru toţi şi peste toţi cei ce cred în El.

Nimic nu-l mai poate justifica pe omul păcătos. Nici ce este, nici ce face, nici măcar că există. Totuşi Dumnezeu Tatăl a ales în mila lui să-l trimită pe Fiul lui Preaiubit să plătească plata păcatului pentru ca cel ce crede în El să fie justificat înaintea Sa. Ieremia a recunoscut acest adevăr şi l-a mărturisit.

1-5 John F. MacArthur, Jr., The MacArthur Study Bible, (Dallas: Word Publishing) 1997.


Studii Generale Asupra Carţilor Vechiului Testament | 1 | Partea a I-a