În Deut.18 ne este spus chiar de la întemeierea instituţiei profetice a Israelului că va exista o distincţie (deosebire) clară între profeţia evreiască şi practicile curente ale vecinilor păgâni ai Israelului. Sper ca aprecierea noastră faţă de profeţii evrei să sporească pe măsură ce le studiem cărţile.

Deut.18
9 După ce vei intra în ţara pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău, să nu te înveţi să faci după urâciunile neamurilor acelora.
10 Să nu fie la tine nimeni care să-şi treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meşteşugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor,
11 de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morţi.
12 Căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului; şi din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul, Dumnezeul tău, pe aceste neamuri dinaintea ta.
13 Tu să te ţii în totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău.
14 Căci neamurile acelea pe cari le vei izgoni, ascultă de cei ce citesc în stele şi de ghicitori; dar ţie, Domnul, Dumnezeul tău, nu-ţi îngăduie lucrul acesta.

Lista cuprinde multe din practicile zilelor noastre la formularea prognozelor viitorului prin care actualii spiritişti şi ocultişti caută să dezvăluie secretele lui Dumnezeu.

Formele actuale: spiritişti, mediumi, ghicitori, astrologi, hipnotişti, magicieni, sunt omologii moderni ai locuitorilor Canaanului şi ai ţărilor învecinate.

Profeţii biblici se împart în mai multe categorii...

Profeţi ai Vechiului Testament ce au scris şi care se împart în două grupuri:
1. Profeţii mari, în număr de 4: cărţile lui Isaia, Ieremia, Ezechiel, şi Daniel
2. Profeţii mici, în număr de 12: cărţile lui Osea, Ioel, Amos, Obadia, Iona, Mica, Habacuc, Ţefania, Naum, Hagai, Zaharia, şi Maleahi.

Însă Vechiul Testament ne mai indică că au fost şi profeţi ce nu au lăsat nici un fel de scrieri. Printre aceştia îi avem pe Enoh, Ilie, Elisei, Natan, şi Gad. Chiar şi Ioan Botezătorul ca înaintaş al lui Isus face parte din această categorie, devreme ce el este considerat ultimul dintre profeţii Vechiului Testament.

Organizarea profeţilor după data slujbei lor şi a poporului căruia i s-au adresat. Următorul tabel ilustrează ordinea şi perioadele aproximative ale lucrării profeţilor ce au scris, "Israelul" reprezentând pe atunci regatul de nord, iar "Iuda", regatul de sud:

Profetul A slujit (s-a adresat)
oamenilor din
Între anii (perioada)
(în. de H.)
Obadia Edom 850--840
Ioel Iuda 835--796
Iona Ninive 784--774
Amos Israel 763--755
Osea Israel 755--710
Isaia Iuda 739--680
Mica Iuda 735--710
Naum Ninive 650--630
Ţefania Iuda 635--625
Ieremia Iuda 627--570
Habacuc Iuda 620--605
Daniel Babilon 605--536
Ezechiel Babilon 593--570
Hagai Iuda 520--505
Zaharia Iuda 520--470
Maleahi Iuda 437--417

Un alt mod de a organiza scrierile profetice este cel determinat de perioada robiilor Israelului şi Iudei (circa 722 şi circa 586 în. de H.):

Pre-exilic (deci, înainte de ducerea în robie) : Obadia, Ioel, Iona, Amos, Osea, Isaia, Mica, Naum, Ţefania, Ieremia, Habacuc
Din exil (din robie) : Daniel, Ezechiel
După exil : Hagai, Zaharia, Maleahi

Merită privit şi la împăraţii ce au domnit în vremurile în care au slujit profeţi.

"400 de ani de tăcere"
Aşa cum s-a văzut din perioadele în care aceştia au vorbit, vremea profeţilor s-a încheiat cu aproximativ 400 de ani înainte de venirea lui Hristos. Nu a avut loc nici o declaraţie oficială care să marcheze sfârşitul erei profeţiei Vechiului Testament, însă treptat poporul evreu a ajuns să-şi dea seama că de o perioadă considerabilă de timp nu a mai apărut în mijlocul lui un profet adevărat al lui Dumnezeu (vezi in apocrife, 1Maccabei 9:27). Este vorba de cei 400 de ani de tăcere, urmaţi de venirea Mesiei ce a ridicat apostolii şi profeţii Noului Testament.

Dumnezeu ne-a vorbit în multe feluri, până la venirea lui Isus...
Când Dumnezeu a vrut să comunice un mesaj specific, nu a fost necesar pentru El să apară în persoană. El a vorbit prin cuvintele profeţilor. Omul lui Dumnezeu deschidea gura şi spunea: "Aşa vorbeşte Domnul". Dumnezeu avea controlul minţii şi gurii acelui om. În fond, uneori studiind profeţii este Îl putem separa pe Dumnezeu de profetul care vorbeşte.

Însărcinarea lui Ieremia ca şi profet, este un alt exemplu:

Ieremia 1:9 Apoi Domnul Şi-a întins mâna, şi mi-a atins gura. Şi Domnul mi-a zis: ,Iată, pun cuvintele Mele în gura ta.

De aceea, când Ieremia şi-a deschis gura, din ea i-au ieşit cuvintele lui Dumnezeu!

Ezechiel 3:10 El mi-a zis: ,,Fiul omului, primeşte în inima ta şi ascultă cu urechile tale toate cuvintele pe cari ţi le spun!

Originea instituţiei profetice din israel
Aceasta este descrisă de Moise în Deut.18. El nu a avut niciodată contact direct cu instituţiile religioase ale Canaanului. Moise a anunţat în acest pasaj întemeierea unui oficiu al profetului în Israel care îi va face cunoscut mesajul lui Dumnezeu. Acest oficiu urma să-şi găsească împlinirea definitivă în persoana lui Isus, Profetul prezis de Moise.

Ioan 4
19 ,,Doamne", I-a zis femeia, ,,văd că eşti prooroc.
20 Părinţii noştri s-au închinat pe muntele acesta; şi voi ziceţi că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii."
21 ,,Femeie", i-a zis Isus, ,,crede-Mă că vine ceasul când nu vă veţi închina Tatălui, nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim.
22 Voi vă închinaţi la ce nu cunoaşteţi; noi ne închinăm la ce cunoaştem, căci Mântuirea vine de la Iudei.
23 Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr; fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl.
24 Dumnezeu este Duh; şi cine se închină Lui, trebuie să I se închine în duh şi în adevăr."
25 ,,Ştiu", i-a zis femeia, ,,că are să vină Mesia, (căruia I se zise Hristos); când va veni El, are să ne spună toate lucrurile."
Ioan 4:39 Mulţi Samariteni din cetatea aceea au crezut în Isus din pricina mărturiei femeii, care zicea: ,,Mi-a spus tot ce am făcut."

Este ceea ce acel "profet" trebuia să facă. Să facă cunoscută voia lui Dumnezeu, cu desăvârşire!

Deuteronom 18:15,18 Domnul, Dumnezeul tău, îţi va ridica din mijlocul tău, dintre fraţii tăi, un prooroc ca mine: să ascultaţi de el! Le voi ridica din mijlocul fraţilor lor un prooroc ca tine, voi pune cuvintele Mele în gura lui, şi el le va spune tot ce-i voi porunci Eu.

Aceasta este într-adevăr o imagine a lui Hristos, dar şi a profetului din Israel, până la venirea Lui.
În contrast cu metodele de aflare a viitorului şi a lucrurilor rezervate lui Dumnezeu, profetul adevărat nu recurge la ghicit, citit în stele, etc. (metodele păgâne ale practicilor oculte) pentru că Dumnezeul lui Israel declară aici că i le descoperi prin revelaţie.

Testul biblic pentru profet -- cum trece un om proba biblică a originii divine a mesajului său? Trebuie să aibe o rată de 100% a împlinirii profeţiilor! Nu de 99,9 % ci de 100%!

Deuteronom 18
21 Poate că vei zice în inima ta: ,,Cum vom cunoaşte cuvântul pe care nu-l va spune Domnul?"
22 Când ceea ce va spune proorocul acela în Numele Domnului nu va avea loc şi nu se va întâmpla, va fi un cuvânt pe care nu l-a spus Domnul. Proorocul acela l-a spus din îndrăzneală: să n-ai teamă de el.

Nostradamus, un profet?
Momentul hotărâtor al profeţiilor lui Nostradamus de care depinde practic orice pretenţii de veridicitate a tuturor celorlalte predicţii ale sale a venit pe data de 1 iulie 1999.
Pe data de 1 iulie anul trecut, istoria şi-a pus definitiv amprenta asupra capacităţii profetice a celebrului Nostradamus!

Trăsăturile comune ale profeţilor falşi indicate de Vechiul Testament

Pretind a fi trimis de Dumnezeu
Ieremia 23:
17 Ei spun celor ce Mă nesocotesc: ,Domnul a zis: ,Veţi avea pace;' şi zic tuturor celor ce trăiesc după aplecările inimii lor: ,Nu vi se va întâmpla nici un rău.'
18 Cine a fost de faţă la sfatul Domnului ca să vadă şi să asculte cuvântul Lui? Cine a plecat urechea la cuvântul Lui şi cine l-a auzit?
31 ,,Iată, zice Domnul, am necaz pe proorocii care iau cuvântul lor şi-l dau drept cuvânt al Meu."
32 ,,Iată, zice Domnul, am necaz pe cei ce proorocesc visuri neadevărate, care le istorisesc şi rătăcesc pe poporul Meu, cu minciunile şi cu îndrăzneala lor; nu i-am trimes Eu, nu Eu le-am dat poruncă, şi nu sunt de nici un folos poporului acestuia, zice Domnul."

Nu sunt trimis sau însărcinaţi de Dumnezeu.
Ieremia 14:14
14 Dar Domnul mi-a răspuns: ,Proorocii lor proorocesc minciuni în Numele Meu; Eu nu i-am trimis, nu le-am dat poruncă, şi nu le-am vorbit; ci ei vă proorocesc nişte vedenii mincinoase, proorociri deşarte, înşelătorii şi închipuiri scoase din inima lor.
23:21 Eu n-am trimis pe proorocii aceştia, şi totuşi ei au alergat; nu le-am vorbit, şi totuşi au proorocit.
23:21 ,,Trimete să spună tuturor celor din robie: ,Aşa vorbeşte Domnul despre Şemaia, Nehelamitul: ,Pentru că Şemaia vă prooroceşte, fără să-l fi trimis Eu, şi vă insuflă o încredere mincinoasă

Lacomi, de bani
Mica 3:11 Căpeteniile cetăţii judecă pentru daruri, preoţii lui învaţă pe popor pentru plată, şi proorocii lui proorocesc pe bani; şi mai îndrăznesc apoi să se bizuie pe Domnul şi zic: ,,Oare nu este Domnul în mijlocul nostru? Nu ne poate atinge nici o nenorocire!"

Înşelători
Matei 7:15 Păziţi-vă de prooroci mincinoşi. Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinlăuntru sunt nişte lupi răpitori.
Ezechiel 13:6 Vedeniile lor sunt înşelătoare, şi proorociile lor mincinoase. Ei zic: ,Aşa vorbeşte Domnul!' măcar că Domnul nu i-a trimis; şi fac pe oameni să tragă nădejde că se va împlini cuvântul lor.

Beţi, vorbesc sub influenţa alcoolului
Isaia 28:7 Dar şi ei, se clatină de vin, şi băuturile tari îi ameţesc; preoţi şi prooroci sunt îmbătaţi de băuturi tari, sunt stăpâniţi de vin, au ameţeli din pricina băuturilor tari; se clatină când proorocesc, se poticnesc când judecă.

Sunt imorali şi profani
Ieremia23:
11 Proorocii şi preoţii sunt stricaţi; ,,le-am găsit răutatea chiar şi în Casa Mea, zice Domnul."
14 Dar în proorocii Ierusalimului am văzut lucruri grozave. Sunt preacurvari, trăiesc în minciună; întăresc mâinile celor răi, aşa că nici unul nu se mai întoarce de la răutatea lui; toţi sunt înaintea Mea ca Sodoma, şi locuitorii Ierusalimului ca Gomora."

Proorocesc după placul lor, sunt fără minte
Ezechiel 13
2 ,,Fiul omului, prooroceşte împotriva proorocilor lui Israel, care proorocesc, şi spune celor ce proorocesc după gustul inimii lor: ,Ascultaţi cuvântul Domnului!
3 Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ,Vai de proorocii fără minte, cari umblă după duhul lor şi nu văd nimic!

Sunt comparaţi cu şacalii din pustie
Ezechiel 13:4 Proorocii tăi, Israele, sunt ca nişte şacali în mijlocul dărâmăturilor!

Sunt vânt
Ieremia 5:13 Proroocii sunt vânt, şi nu Dumnezeu vorbeşte în ei. Aşa să li se facă şi lor!"

Proorocesc neadevăruri
Ieremia5:31 Proorocii proorocesc neadevăruri, preoţii stăpânesc cu ajutorul lor, şi poporului Meu îi plac aceste lucruri. Dar ce veţi face la urmă?

Ascund adevărata stare spirituală a poporului care îi atrage nenorocirea
Plângerile 2:14 Proorocii tăi ţi-au proorocit vedenii deşarte şi amăgitoare, nu ţi-au dat pe faţă nelegiuirea, ca să abată astfel robia de la tine, ci ţi-au făcut proorocii mincinoase şi înşelătoare.

Amăgiţi de spirite rele -- cazul lui Ahab şi a celorlalţi care prooroceau pe placul împăratului
1Regi22
21 Şi un duh a venit şi s-a înfăţişat înaintea Domnului, şi a zis: ,Eu îl voi amăgi.'
22 Domnul i-a zis: ,Cum?' ,Voi ieşi', a răspuns el, ,şi voi fi un duh de minciună în gura tuturor proorocilor lui.' Domnul a zis: Îl vei amăgi, şi-ţi vei ajunge ţinta; ieşi, şi fă aşa!"
23 Şi acum, iată că Domnul a pus un duh de minciună în gura tuturor proorocilor tăi cari sunt de faţă. Dar Domnul a hotărât lucruri rele împotriva ta."

Spun minciuni în Numele Domnului
Ieremia 14:14 Dar Domnul mi-a răspuns: ,Proorocii lor proorocesc minciuni în Numele Meu; Eu nu i-am trimes, nu le-am dat poruncă, şi nu le-am vorbit; ci ei vă proorocesc nişte vedenii mincinoase, proorociri deşarte, înşelătorii şi închipuiri scoase din inima lor.

Au vorbit/proorocit în numele unor dumnezei falşi
Ieremia 2:8 Preoţii n-au întrebat: ,Unde este Domnul?' Păzitorii Legii nu M-au cunoscut, păstorii sufleteşti Mi-au fost necredincioşi, proorocii au proorocit prin Baal, şi au alergat după cei ce nu sunt de nici un ajutor.'

Pace, pace când nu este pace!
Ieremia 6:14 Leagă în chip uşuratic rana fiicei poporului Meu, zicând: ,Pace! Pace!' Şi totuşi nu este pace!
Ieremia 23
16 ,,Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: ,N-ascultaţi cuvintele proorocilor care vă proorocesc! Ei vă leagănă în închipuiri zadarnice; spun vedenii ieşite din inima lor, nu ce vine din gura Domnului.
17 Ei spun celor ce Mă nesocotesc: ,Domnul a zis: ,Veţi avea pace;' şi zic tuturor celor ce trăiesc după aplecările inimii lor: ,Nu vi se va întâmpla nici un rău.'
Ezechiel 13:10 Lucrurile acestea se vor întâmpla pentru că ei rătăcesc pe poporul Meu, zicând: ,Pace!' când nu este pace. Poporul Meu zideşte un zid, şi ei îl tencuiesc cu ipsos.
Mica 3:5 ,,Aşa vorbeşte Domnul despre proorocii care rătăcesc pe poporul meu, care, dacă au de muşcat ceva cu dinţii, vestesc pacea, iar dacă nu li se pune nimic în gură, vestesc războiul sfânt:

Practică adesea ghicirea şi magie neagră
Ieremia 14:14 Dar Domnul mi-a răspuns: ,Proorocii lor proorocesc minciuni în Numele Meu; Eu nu i-am trimis, nu le-am dat poruncă, şi nu le-am vorbit; ci ei vă proorocesc nişte vedenii mincinoase, proorociri deşarte, înşelătorii şi închipuiri scoase din inima lor.
Fapte 13:6 După ce au străbătut toată insula până la Pafos, au întâlnit pe un vrăjitor, prooroc mincinos, un Iudeu, cu numele Bar-Isus

Pretind că au visat
Ieremia 23:28 Proorocul, care a avut un vis, să istorisească visul acesta, şi cine a auzit Cuvântul Meu, să spună întocmai Cuvântul Meu! ,Pentru ce să amesteci paiele cu grâul? zice Domnul."
32 ,,Iată, zice Domnul, am necaz pe cei ce proorocesc visuri neadevărate, cari le istorisesc şi rătăcesc pe poporul Meu, cu minciunile şi cu îndrăzneala lor; nu i-am trimis Eu, nu Eu le-am dat poruncă, şi nu sunt de nici un folos poporului acestuia, zice Domnul."

Adesea sunt amăgiţi de Dumnezeu, ca judecată.
Ezechiel 14:9 Dacă proorocul se va lăsa amăgit să rostească un cuvânt, Eu, Domnul, am amăgit pe proorocul acela; Îmi voi întinde mâna împotriva lui, şi-l voi nimici din mijlocul poporului Meu Israel.

Efectele proorocilor falşi asupra poporului

Conduc spre rătăcire
Ieremia 23:13 ,,În proorocii Samariei am văzut următoarea nebunie: au proorocit pe Baal, şi au rătăcit pe poporul Meu Israel!
Mica 3:5 ,,Aşa vorbeşte Domnul despre proorocii cari rătăcesc pe poporul meu, care, dacă au de muşcat ceva cu dinţii, vestesc pacea, iar dacă nu li se pune nimic în gură, vestesc războiul sfânt:

Te fac să uiţi Numele Său
Ieremia 23:27 Cred ei oare că pot face pe poporul Meu să uite Numele Meu prin visurile pe cari le istoriseşte fiecare din ei aproapelui său, cum Mi-au uitat părinţii lor Numele din pricina lui Baal?

Sunt încurajaţi şi lăudaţi
Ieremia 5
30 ,,Grozave lucruri, urâcioase lucruri se fac în ţară.
31 Proorocii proorocesc neadevăruri, preoţii stăpânesc cu ajutorul lor, şi poporului Meu îi plac aceste lucruri. Dar ce veţi face la urmă?
Luca 6:26 Vai de voi, când toţi oamenii vă vor grăi de bine! Fiindcă tot aşa făceau părinţii lor cu proorocii mincinoşi!
Mica 2:11 Da, dacă ar veni un om cu vânt şi minciuni, şi ar zice: ,,Îţi voi prooroci despre vin, şi despre băuturi tari!" acela ar fi un prooroc pentru poporul acesta!

Modul de verificare şi determinare a profeţilor falşi

Deuteronom 13
1 Dacă se va ridica în mijlocul tău un prooroc sau un visător de vise care-ţi va vesti un semn sau o minune,
2 şi se va împlini semnul sau minunea aceea de care ţi-a vorbit el zicând: ,,Haidem după alţi dumnezei", - dumnezei pe cari tu nu-i cunoşti, -,,şi să le slujim"!
3 să n-asculţi cuvintele acelui prooroc sau visător de vise, căci Domnul, Dumnezeul vostru, vă pune la încercare ca să ştie dacă iubiţi pe Domnul, Dumnezeul vostru, din toată inima voastră şi din tot sufletul vostru.

Deuteronom 18
21 Poate că vei zice în inima ta: ,,Cum vom cunoaşte cuvântul pe care nu-l va spune Domnul?"
22 Când ceea ce va spune proorocul acela în Numele Domnului nu va avea loc şi nu se va întâmpla, va fi un cuvânt pe care nu l-a spus Domnul. Proorocul acela l-a spus din îndrăzneală: să n-ai teamă de el.

1Ioan 4
1 Prea iubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh; ci să cercetaţi duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi prooroci mincinoşi.
2 Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaşteţi după aceasta: Orice duh, care mărturiseşte că Isus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu;
3 şi orice duh, care nu mărturiseşte pe Isus, nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Antihrist, de a cărui venire aţi auzit. El chiar este în lume acum.

Judecăţi sunt pronunţate împotriva lor. Ieremia 8:1,2; 14:15; 28:16,17; 29:32.
Ezechiel 13:8 De aceea, aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ,Pentru că spuneţi lucruri înşelătoare, şi vedeniile voastre sunt minciuni, iată, am necaz pe voi, zice Domnul, Dumnezeu'.
Ezechiel 13:9 ,Mâna Mea va fi împotriva proorocilor, ale căror vedenii sunt înşelătoare şi ale căror proorocii sunt mincinoase; ei nu vor rămâne în adunarea poporului Meu, nu vor fi scrişi în cartea casei lui Israel, nici nu vor intra în ţara lui Israel. Şi veţi şti că Eu sunt Domnul Dumnezeu.
Ezechiel 13:16 S-a isprăvit cu proorocii lui Israel, care proorocesc asupra Ierusalimului, şi au vedenii de pace asupra lui, când nu este pace, zice Domnul Dumnezeu.'
Ho 9:7 Vin zilele pedepsei, vin zilele răsplătirii: Israel va vedea singur dacă proorocul este nebun, sau dacă omul insuflat aiurează. Şi aceasta din pricina mărimii nelegiurilor şi răzvrătirilor tale.

Cu Biblia în mână şi nu cu ziarul vom fi foarte bine informaţi! Vedeţi, nu mă opun citirii ziarelor, dar fără a ştii ce spune Biblia despre istorie vei fi doar asemenea cârtiţei care ştie foarte bine ce se întâmplă pe movila ei, dar căreia îi lipseşte o imagine completă a câmpului!

1 John F. MacArthur, Jr., The MacArthur Study Bible, (Dallas: Word Publishing) 1997.

Teodor Macavei


Studii Generale Asupra Carţilor Vechiului Testament