Trei texte preferate

De turnul de veghere al Martorilor Lui Iehova
la negarea dumnezeirii Domnului Isus Hristos


Un prim text preferat de către Martorii lui Iehova şi utilizat la negarea dumnezeirii lui Isus Hristos a fost selectat din Evanghelia lui Ioan, cap.14, vers.28:

"CĂCI TATĂL ESTE MAI MARE DECÂT MINE!"

ÎNTREBARE: Cum poate Isus fi Dumnezeu când El însuşi spune că Tatăl este mai mare decât El?

RĂSPUNS: Observaţi că El nu declară, "Iehova este mai bun decât Mine". "Mai mare" este un termen privitor la poziţie, "mai bun" este un termen ce priveşte natura Lui. Ca poziţie Tatăl este mai mare decât Fiul. Ca natură însă, ei sunt amândoi una. Fiul meu şi cu mine suntem două persoane deosebite, dar suntem amândoi una ca natură. Amândoi suntem umani ca natură şi amândoi Coveney (numele autorului) prin natură. Preşedintele S.U.A. poate să se urce pe o colină a Washington-ului şi să spună: "Eu sunt mai mare decât toţi aceşti oameni!". Dar el este ultimul american care să poată spune că este "mai bun" (decât toţi aceşti oameni). Adică că nu mai este deloc uman în ce priveşte natura lui şi deloc american în ce priveşte cetăţenia lui.

Deci Martorii folosesc abuziv acest verset pentru a nega că Isus ar fi Dumnezeu, însă greşesc deoarece acest verset nu se referă la superioritatea în natură a lui Dumnezeu Tatăl faţă de Fiul, ci la poziţia Lui. În ce priveşte natura lor, Isus a spus în Ioan 10:30, Eu şi Tatăl una suntem. Dacă şi acest verset se referea la poziţia lor atunci cele două pasaje se contraziceau.

Despre poziţia Domnului Isus Hristos se pot spune următoarele:

A COBORÂT ŞAPTE TREPTE (vezi Filipeni 2):

1.) Nici o cinste

2.) Chip de rob

3.) Asemenea oamenilor

4.) Înfăţişare de om

5.) S-a smerit El Însuşi

6.) Ascultător până la moarte

7.) Încă moarte de cruce

A URCAT ŞAPTE TREPTE (vezi Filipeni 2):

7.) Înălţat nespus de mult

6.) Nume mai presus de orice nume

5.) Fiecare genunchi se va pleca

4.) În ceruri

3.) Pe pământ

2.) Sub pământ

1.) Fiecare limbă îl va mărturisi ca Domn

În Filipeni 2:6,7 citim despre termeni ca "chip de rob" şi "chipul lui Dumnezeu". În amândouă cazurile în greceşte se foloseşte acelaşi cuvânt - "morphe". C.S.Lewis comentând cu privire la expresia "singurul Lui Fiu" (Ioan 3:16) care în greacă este "monogenes" spunea că, o pasăre îşi construieşte un cuib dar că ea dă naştere la păsări. De asemenea un om îşi poate construi o casă, dar că el dă naştere la oameni. În acelaşi fel, Dumnezeu a creat Universul, pământul şi omul, dar Dumnezeu nu poate naşte decât tot dumnezeu. Dacă Isus ca Fiu al omului a fost cu adevărat om ca natură , atunci şi ca Fiu al lui Dumnezeu a fost cu adevărat Dumnezeu.

Un al doilea text se găseşte în Coloseni 1:15. Pe acesta îl folosesc pentru a susţine că Isus nu este Dumnezeu Creatorul ci o fiinţă creată. Prima, dar totuşi creată.

"CEL ÎNTÂI NĂSCUT DIN TOATĂ ZIDIREA (CREAŢIA)"

ÎNTREBARE: Cum poate fi Isus Hristos Dumnezeu când citim aici că El a fost prima fiinţă creată din toată creaţia lui Dumnezeu? Dacă a fost primul creat înseamnă că El nu este Dumnezeu fiindcă a avut un început?

RĂSPUNS: Întâi de toate trebuie observat că expresia "întâiul născut" din acest pasaj nu este totuna cu expresia "întâiul creat" (zidit). Dacă Pavel ar fi dorit să ne comunice această idee atunci el ar fi avut la dispoziţie alt cuvânt pentru "întâiul creat", şi anume protoktistos. Dar în textul original el a folosit un alt cuvânt, prototokos care înseamnă următoarele: primul în rang, cel ce are întâietatea (ideea afirmată şi-n versetul 18). Iniţial acest termen a însemnat "cel ce rămâne moştenitor al tuturor lucrurilor" şi fireşte acea expresie a fost literarul "întâi născut". Exemplu: Dumnezeu afirmă în Psalmul 89:27 că El îl va face pe David "întâiul Lui născut" deşi el nu a fost deloc primul dintre fraţi lui care s-a născut. Comparaţi de asemenea cu Geneza 41:51 şi 52 (cazul lui Manase) şi cu Ieremia 31:9 (cazul lui Efraim).

În conformitate cu dr.William J.Martin de la University of British Columbia, cuvântul "întâi născut" a încetat de mult să mai fie utilizat exclusiv în sensul lui literal de "primul" (de la latinescul primus). Primul-ministru al ţării nu este primul ministru pe care ţara l-a avut vreodată, ci poate este cel mai proeminent cetăţean al ei. Cel ce deţine cel mai înalt rang în stat. La fel un bărbat de prima vârstă a lăsat mult timp în urmă de când a trecut de prima parte a vieţii lui. În mod similar expresia "întâiul născut" a ajuns să indice nu prioritate în timp ci proeminenţă, superioritate sau întâietate în rang sau poziţie.

De aceea, Martorii apelează la un truc ieftin bazat pe similaritatea celor două cuvinte greceşti protoktistos (întâiul creat) şi prototokos (întâiul născut) pentru a afirma că Isus a fost prima creaţie a lui Iehova Dumnezeu negând dumnezeirea Lui şi veşnicia Lui (pentru că dacă ar fi fost primul creat atunci ar fi avut un moment de început al existenţei Lui). Din fericire expresia originală, "întâiul născut", îl desemnează pe Isus ca fiind cel ce are întâietate sau superioritate asupra creaţiei, cel ce este înainte de creaţie şi o domină. De altfel, contextul din epistolă al acestui pasaj ne mai spune şi că, "prin El au fost făcute toate lucrurile... Toate au fost făcute prin El şi pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile şi toate se ţin prin El. El este Capul trupului, al Bisericii. El este începutul, cel întâi născut dintre cei morţi, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea." (Col.1:16-18). Deci Isus nu poate fi Creatorul a toate şi în acelaşi timp o fiinţă creată. Toate să fie făcute de o fiinţă creată şi în acelaşi timp toate să se "ţină" prin ea. Această interpretare a Turnului de Veghere este o eroare teologică deosebit de gravă zădărnicind întreg planul de mântuire al lui Dumnezeu pentru toţi cei ce o susţin. Cel ce a murit pe cruce pentru păcatele noastre nu a fost o creatură ci însuşi Creatorul nostru. Dacă un înger, un om sau orice altă creatură s-ar fi aflat în locul lui Isus, jertfa acesteia nu ar fi fost perfectă. Ispăşirea nu ar fi fost realizată în întregime şi răscumpărarea imposibilă. Slavă Domnului însă, că Isus a fost cine ştim că a fost! Dumnezeu din Dumnezeu, Fiu din veşnicii, fără început şi fără sfârşit!

l treilea text pe care Martorii îl folosesc abuziv pentru a nega Dumnezeirea Domnului Isus Hristos este Apocalipsa 3:14.

"ÎNCEPUTUL ZIDIRII (CREAŢIEI) LUI DUMNEZEU"

ÎNTREBARE: Cum poate Isus fi Dumnezeu când aici se spune că El a fost începutul creaţiei lui Dumnezeu şi ca prin urmare nu exista din veşnicie?

RĂSPUNS: Turnul de Veghere a tradus greşit cuvântul "lui" sub forma "de către". Deci, Isus este

"început de către Dumnezeu". Dacă ar fi adevărat atunci Geneza 1:1 ar trebui să se citească în felul următor: "La început Dumnezeu a creat pe Fiul Său" (în loc de, cerurile şi pământul!). Cuvântul în greceşte pentru "început" este arche şi înseamnă origine, obârşie, sursă sau izvor. Acelaşi cuvânt se găseşte şi în Ioan 1:1. Literar pasajul ne spune că la origine s-a aflat Cuvântul şi acest Cuvânt era Dumnezeu. Izvorul creaţiei sau sursa ei este Dumnezeu Cuvântul. Adică, Isus. Versetele următoare din Ioan confirmă aceasta: "Toate lucrurile au fost făcute prin El şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El." (Ioan 1:3). El era la originea (creaţiei) cu Dumnezeu. (Ioan 1:2). Aşadar El nu este începutul creaţiei în sensul pe care Martorii vor să-l dea versetului (chiar cu preţul falsificării Scripturii), adică primul creat, primul lucru care şi-a început existenţa, ci este însăşioriginea, obârşia creaţiei. Dealtfel, cuvântul grecesc arche - început - este cuvântul din care noi ne derivăm cuvântul arhitect. Domnul Isus Hristos este atunci ARHITECTUL creaţiei lui Dumnezeu şi nu primul obiect creat. El este Creatorul, nu o creaţie. Sensul original al pasajului din Apocalipsa 3:14 unde Isus este numit "începutul zidirii lui Dumnezeu", ne spune că El este sursa creaţiei lui Dumnezeu.

Deformarea deliberată a sensului acestui verset nu este decât caracteristică interpretărilor Turnului de Veghere, susţinute şi popularizate astăzi de către martorii lui Iehova în toată lumea. Aceasta dezvăluie atacul susţinut de către aceştia împotriva Dumnezeirii Domnului Isus Hristos. Cu o consecvenţă demnă de o cauză mai bună, martorii scot din context versete care dealtfel afirmă exact ceea ce ei tăgăduiesc. Din aceste motive precum şi din multe altele martorii lui Iehova nu pot fi consideraţi creştini adevăraţi iar mişcarea lor, ca fiind parte a diversului spectru creştin. În ciuda faptului că în ţara noastră ei s-au autointitulat "Asociaţia creştină a Martorilor lui Iehova", aceştia nu sunt creştini deoarece neagă doctrine fundamentale ale Creştinismului istoric la care aderă atât Biserica Ortodoxă Română cât şi alte biserici protestante sau neo-protestante. Deşi nu suntem de acord cu atitudinile de intoleranţă religioasă demonstrate de alte biserici în criticarea martorilor lui Iehova, afirmăm că ei nu sunt mântuiţi şi nu au o relaţie personală cu Mântuitorul, datorită unei teologii necreştine şi crezurilor nebiblice, dar facem aceste afirmaţii cu îngrijorare pentru destinul lor etern şi nu din dorinţa de a-i condamna. Doresc ca materialul prezentat aici să vă stârnească mai degrabă interesul faţă de martori şi de condiţia lor spirituală şi nu dispreţul. Să vă mobilizeze la cucerirea sufletelor acestora (nu a disputelor doctrinare) pentru Hristosul biblic nu pentru imitaţia jalnică a Turnului de Veghere. Ei nu au speranţa pe care noi o avem şi deşi au convingeri foarte puternice, puterea dragostei creştine pe care putem să le-o arătăm poate fi mai eficientă decât orice demascare teologică sau înfierare publică a lor. Să ne angajăm cu zel în discuţii cu ei dar acestea să le motivăm din dragoste pentru sufletele lor şi Dumnezeu va onora efortul şi atitudinea noastră cu martori ai lui Iehova care se vor întoarce la Dumnezeu, având o relaţie personală cu Hristosul înviat şi nu cu o organizaţie religioasă falsă.


Acest material este preluat şi adaptat după originalul THE THREE PET TEXTS The Watchtower uses in their disputing of the Deity of Our Lord Jesus Christ, de Maurice Coveney, Reprezentantul naţional al Canadei al lui HELP JESUS MINISTRY, retipărit şi distribuit de către CHRISTIAN RESEARCH INSTITUTE, PO Box 500, San Juan Capistrano, CA 92693, USA.

Teodor Macavei


Apologetică