Tablele legii şi cartea legii


Ca un rezumat al studiilor pe care le-am făcut, cu ceva timp în urmă, în cartea Exodului, vă ofer acest material care demonstrează relaţia dintre Cele Zece Porunci (numite şi "Tablele Legii"), şi celelalte legi care constituie versiunea extinsă a Celor Zece Porunci (numită şi "Cartea Legii"). În timp ce capitolul 20 din Exodul reprezintă versiunea condensată a Legii, aşa cum a fost ea săpată de Dumnezeu în tăbliţe de piatră, celelalte capitole, până la 24, reprezintă versiunea ei lărgită, amplificată şi aplicată la situaţii reale din viaţă, scrise cu cerneală de Moise. Autoritatea amândoura este incontestabilă iar cititorul este încurajat să deschidă Biblia la toate referinţele din dreptul atât a poruncii de pe Tabla Legii cât şi a aplicaţiei ei din Cartea Legii care de fapt interpretează şi explică Porunca Legii.

1. Să nu ai alţi dumnezei.

a. Să nu aduci jertfe altor dumnezei (Ex.22:20)

b. Să nu te închini înaintea unui alt dumnezeu (Ex.34:14)

c. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru (Lev.20:24)

d. Teme-te de Domnul Dumnezeul tău (Deut.10:12)

2. Să nu te închini idolilor.

a. Să nu-ţi faci idoli (Lev.26:1)

b. Blestemurile din cartea legii vor veni peste cel idolatru (Deut.29:17-21)

c. Mânia şi gelozia Lui se aprinde împotriva idolatrului (Deut.32:21,22)

d. Să nu vă întoarceţi înspre idoli (Lev.19:4)

3. Nu lua în deşert numele lui Dumnezeu.

a. Pedepseşte fărădelegea până la al patrulea neam (Ex.34:7)

b. Să nu necinsteşti/profanezi Numele Meu sfânt (Lev.22:32)

c. Cel ce blesteamă/profanează este pedepsit cu moartea (Lev.24:16)

d. Cel ce huleşte/înjură pe Dumnezeu este omorât (Lev.24:10-13)

4. Adu-ţi aminte de ziua de Sabat.

a. Semn veşnic (Ex.31:12-17)

b. Cel ce-l încalcă este pedepsit cu moartea (Ex.31:14)

c. Este "nimicit" (înlăturat) din popor (Ex.31:14)

d. Să nu se aprindă focul (Ex.35:3)

e. Să se ţină de seara până seara (Lev.23:32)

5. Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta.

a. Cel ce blesteamă/înjură părinţii este pedepsit cu moartea (Ex.21:17)

b. Cel ce loveşte pe tatăl său este pedepsit cu moartea (Ex.21:15)

c. Respectă pe tatăl tău şi pe mama ta (Lev.19:3)

d. Neascultarea/răzvrătirea faţă de părinţi atrage pedeapsa cu moartea (Deut.21:18-21)

6. Să nu ucizi.

a. Omor într-o ceartă sau bătaie cu pumnii (Ex.21:18)

b. Omor prin bătaie cu băţul (orice armă) (Ex.21:20)

c. Omor prin orice vătămare corporală ("nenorocire") (Ex.21:22-25)

d. Omor săvârşit de animalul tău - eşti vinovat de iresponsabilitate (Ex.21:29)

7. Să nu preacurveşti (să nu comiţi adulter).

a. Cu nevasta altui bărbat (Lev.20:10)

b. Cu nevasta tatălui (Lev.20:11)

c. Cu nora (soţia fiului) (Lev.20:12)

d. Diverse acte imorale, care atrag moartea (Lev.18)

8. Să nu furi.

a. Un bou sau o oaie (Ex.22:1)

b. Hoţ surprins spărgând (Ex.22:2-4)

c. Paguba produsă de animalul tău care paşte pe câmpul vecinului (este hoţie) (Ex.22:5)

d. Hoţie a comis chiar şi hoţul neprins, sau prins mai târziu (Ex.22:8)

9. Să nu mărturiseşti strâmb (să nu depui mărturie falsă) împotriva aproapelui.

a. Să minţi sau să juri strâmb (Lev.6:3-8)

b. Să juri cu uşurinţă/nesăbuit (Lev.5:4)

c. Să nu răspândeşti zvonuri false (Ex.23:1)

d. Să nu te uneşti cu mulţimea ca să faci rău şi ca să aduci mărturie falsă (Ex.23:2)

e. Pedeapsa martorului fals, a mărturiei false (mincinoase) (Deut.19:18-21)

10. Să nu pofteşti.

a. Nevasta, casa, proprietatea sau lucrul aproapelui tău (Ex.20:17)

b. Aurul, argintul idolilor distruşi (Deut.7:25)

Relaţia dintre Cele Zece Porunci şi Cartea Legii poate fi comparată cu relaţia dintre Constituţia Statelor Unite şi legile Statelor Unite. Cele Zece Porunci sunt "constituţia", iar Cartea Legii reprezintă legile ţării care realizează aplicarea Constituţiei la situaţiile specifice ale vieţii de zi cu zi din Statele Unite.

Noul testament al Domnului nostru Isus Hristos spune că:

"Cine păzeşte toată Legea, şi greşeşte într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Căci, Cel ce a zis: << Să nu preacurveşti >>, a zis şi: << Să nu ucizi >>. Acum, dacă nu preacurveşti, dar ucizi, te faci călcător al Legii" (Iacov 2:10-11) "Oricine face păcat, face şi fărădelege; şi păcatul este fărădelege" (adică, încălcare a Legii) (1 Ioan 3:4) "Blestemat este oricine nu stăruieşte în toate lucrurile scrise în cartea Legii, ca să le facă" (Galateni 3:10)

"Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-se blestem pentru noi - fiindcă este scris: << Blestemat e oricine este atârnat pe lemn >> (Galateni 3:13)

"Nimeni nu este socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu, prin Lege..." (Gal.3:11)

"Dacă neprihănirea se capătă prin Lege, degeaba a murit Hristos" (Gal.2:21)

"Toţi cei ce se bizuiesc pe faptele Legii, sunt sub blestem" (Gal.3:10)

"Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării..." (1 Cor.1:18)

"...prin Lege vine cunoştinţa deplină a păcatului" (Rom.3:20)

"Totuşi, fiindcă ştim că omul nu este socotit neprihănit, prin faptele Legii, ci numai prin credinţa în Isus Hristos, am crezut şi noi în Hristos Isus, ca să fim neprihăniţi prin credinţa în Hristos, iar nu prin faptele Legii; pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele Legii" (Gal.2:16)

"Astfel, Legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin credinţă. După ce a venit credinţa, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. Căci toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu, prin credinţa în Hristos Isus" (Gal.3:23-26)

"Aşa că cei ce se bizuiesc pe credinţă, sunt binecuvântaţi..." (Gal.3:9)

"Înţelegeţi şi voi dar, că fii ai lui Avraam sunt cei ce au credinţă" (Gal.3:7) "Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi aceasta i s-a socotit ca neprihănire. Însă, celui ce lucrează, plata cuvenită lui i se socoteşte nu ca un har, ci ca ceva datorat" (Rom.4:4) "...plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos..." (Rom.6:23) "...pe când celui ce nu lucrează, ci crede în Cel ce socoteşte pe păcătos neprihănit, credinţa pe care o are el, îi este socotită ca neprihănire...şi David numeşte fericit pe omul acela pe care Dumnezeu, fără fapte, îl socoteşte neprihănit..." (Rom.4:5-6) "Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni" (Efes.2:8-9) "Să ştiţi dar, fraţilor, că în El (Isus) vi se vesteşte iertarea păcatelor; şi oricine crede, este iertat prin El, de toate lucrurile de care n-aţi putut fi iertaţi prin Legea lui Moise" (Fapte 13:38-39)

Aşadar, după ce Legea v-a demonstrat cu prisosinţă că sunteţi păcătoşi şi condamnaţi înaintea lui Dumnezeu, ea vă conduce la Mântuitorul pentru a primi iertare. Acesta este rostul biblic al Legii: de a descoperi păcatul celor ce nu-l recunosc, de a-l condamna şi a-i condamna, şi de a le arăta nevoia acestora de mântuire şi iertare ce poate fi procurată doar de la Hristos. Legea nu a fost dată să mântuiască, ci să piardă! Însă Hristos a venit să mântuiască pe toţi cei ce îşi recunosc condamnarea pe care aceasta le-a impus-o! Folosiţi Legea, nu ca un "mântuitor", ci ca un "îndrumător" (pedagog) pentru a-i învăţa pe oameni despre păcat, neprihănire şi judecată. Când vor cunoaşte aceste lucruri poate vor vrea să fie mântuiţi!

Teodor Macavei


Partea a II-a Locul Rugăciunii În Evanghelizare | Diverse