Întrebări si răspunsuri pentru Martorii Lui Iehova


Martorilor lui Iehova le-a fost spus prin intermediul publicaţiilor organizaţiei lor, "Turnul de Veghere" şi "Treziţi-vă!", revistele viu colorate pe care acum aceştia le răspândesc cu generozitate, că adevăratul nume al lui Dumnezeu este "Iehova". Ei au fost învăţaţi aşa de către lideri care posedă o pseudo-cunoaştere a limbilor greacă şi ebraică. Deci, martorii în general nu cunosc limbile în care s-au scris Vechiul şi Noul Testament ci se încred în interpretarea acestora de către organizaţia lor. După cum se ştie, însuşi întemeietorul mişcării Martorilor lui Iehova (care de la începuturi şi până în zilele noastre a purtat mai multe denumiri), Charles Taze Russell a fost condamnat de către un tribunal din S.U.A. pentru sperjur, minciună sub depunere de jurământ, pentru că după ce iniţial jurase că cunoaşte ebraica, atunci când a fost confruntat cu alfabetul limbii (nici măcar cu o copie a unui manuscris al Vechiului Testament!) nu a fost în stare să-i recunoască literele iar ulterior a şi recunoscut că nu cunoaşte această limbă. Demn de menţionat este faptul că Russell este cel ce a intentat procesul în care s-a făcut vinovat de sperjur, împotriva unui pastor baptist J.J.Ross, care anterior l-a demascat public ca fiind un farsor religios.
Distincţia pe care aceştia cred că au obţinut-o prin restaurarea în Biblie a numelui "Iehova", nume pe care, pretind ei, "superstiţioşii cărturari evrei l-au înlăturat din texte" este o falsă pretenţie religioasă, un pretext. "Un text scos din context este un pretext". Pe baza acestui pretext este fundamentată întreaga teologie cultică a Martorilor şi a elitismului lor religios.
Comitetul de Traducere al Bibliei Lumii Noi a Turnului de Veghere, a introdus numele "Iehova" în Noul Testament la propria lui discreţie, în locurile unde s-a crezut că textul se referă exclusiv la Tatăl. Acest mit este înlăturat de îndată ce cineva deschide Biblia pentru a cerceta justeţea acestei pretenţii. Noul Testament scoate în evidenţă un cu totul alt nume decât "Iehova" şi acela este numele lui Isus Hristos. Pentru a-l ajuta pe interesatul Martor al lui Iehova să înţeleagă acest adevăr, derulaţi înaintea lui următoarele întrebări la care Scriptura răspunde:

ÎN AL CUI NUME TREBUIE NOI SĂ NE ADUNĂM? MARTORII SPUN CĂ ÎN NUMELE LUI IEHOVA. DAR CE SPUNE BIBLIA?
Matei 18:20 Căci acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu (Isus e cel ce vorbeşte!), sunt şi Eu în mijlocul lor
1 Corinteni 5:4 În Numele Domnului Isus, voi şi duhul meu, fiind adunaţi laolaltă, prin puterea Domnului nostru Isus...

ÎN AL CUI NUME SUNT SUPUSI SI DRACII?
Luca 10:17 Cei şaptezeci s-au întors (la Isus) plini de bucurie şi au zis: Doamne chiar şi dracii ne sunt supuşi în Numele Tău. Isus le-a zis...
Fapte 16:18 ...Pavel, necăjit s-a întors şi a zis duhului: În Numele lui Isus Hristos îţi poruncesc să ieşi din ea. Şi a ieşit chiar în ceasul acela.

ÎN AL CUI NUME TREBUIE PREDICATĂ POCĂINTA SI IERTAREA PĂCATELOR?
Luca 24:47 Si să se propovăduiască tuturor neamurilor în Numele Lui, (contextul indică clar Numele lui Isus!) pocăinta si iertarea păcatelor...

ÎN AL CUI NUME SE PRESUPUNE SĂ CREDEM SI SĂ PRIMIM IERTAREA PĂCATELOR?
Ioan 1:12 Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, (contextul se referă la Isus) le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu.
Fapte 10:43 Toţi proorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El, capătă prin Numele Lui (în context este vorba de Isus), iertarea păcatelor.
1 Ioan 3:23; 5:13 Şi porunca Lui este să credem în Numele Fiului Său Isus Hristos... V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveţi viaţa veşnică.
PRIN AL CUI NUME SI NU PRIN ALTUL CĂPĂTĂM NOI MÂNTUIRE?
Fapte 4:12 În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi.

AL CUI NUME TREBUIE INVOCAT ATUNCI CÂND ADUCEM CERERILE NOASTRE ÎNAINTEA LUI DUMNEZEU, ÎN RUGĂCIUNE?
Ioan 14:13,14 ...şi orice veţi cere în Numele Meu (Isus vorbeşte), voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face.
Ioan 15:16 ...pentru ca orice veţi cere de la Tatăl în Numele Meu, să vă dea.
Ioan 16:23 Adevărat, adevărat, vă spun că, orice veţi cere de la Tatăl în Numele Meu, vă va da.

ÎN AL CUI NUME ESTE TRIMIS DUHUL SFÂNT?
Ioan 14:26 Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-l va trimite Tatăl, în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile...

AL CUI NUME SI A CUI AUTORITATE AU INVOCAT-O UCENICII LA VINDECAREA OLOGULUI DIN NASTERE?
Fapte 3:16 Prin credinţa în Numele lui Isus, a întărit Numele Lui pe omul acesta...
Fapte 4:7-10,30 ...s-o ştiţi toţi şi s-o ştie tot norodul lui Israel! Omul acesta se înfăţişează înaintea voastră pe deplin sănătos, în Numele lui Isus Hristos din Nazaret...

ÎN AL CUI NUME AU CERUT APOSTOLII SĂ SE FACĂ ALTE MINUNI?
Fapte 4:30 ...şi întinde-Ţi mâna, ca să se facă tămăduiri, minuni şi semne prin Numele Robului Tău cel Sfânt, Isus.

PE CARE NUME NE-A SPUS PAVEL SĂ-L CHEMĂM?
1 Cor.1:2 ...către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei ce au fost sfinţiţi în Hristos Isus...şi către toţi cei ce cheamă în vreun loc Numele lui Isus Hristos, Domnul lor şi al nostru...

CARE NUME ESTE MAI PRESUS DE ORICE NUME?
Efes.1:20,21 ...în Hristos prin faptul că L-a înviat din morţi şi L-a pus să şadă la dreapta Sa, în locuri cereşti, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie şi de orice nume, care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor.
Filipeni 2:9 De aceea şi Dumnezeu l-a înălţat nespus de mult şi i-a dat Numele care este mai presus de orice nume; pentru ca în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ şi orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul.

Referinţele biblice de mai sus demonstrează fără tăgadă care este Numele prin care adevăraţii credincioşi trebuie să se identifice. Nu nesocotim Numele Iehova al lui Dumnezeu dar dovezile acestea sunt concludente cu privire la Numele pe care Noul Testament îl scoate în evidenţă. Acesta este Numele ISUS HRISTOS si nu Iehova. Din acest motiv, cât şi din multe altele martorii lui Iehova nu pot fi consideraţi creştini. Această afirmaţie o facem cu îngrijorare pentru destinul lor etern şi nu ca o condamnare a lor.

Teodor Macavei. Material inspirat din "The Bible Answer Man" (Marian Bodine), Christian Research Newsletter, vol.5, nr.3, Mai/Iunie 1992.


Apologetică