Scrisori către biserica secolului douăzeci


Dacă ar fi ca Domnul să adreseze nişte scrisori către Biserica secolului XX, după modelul celor din capitolele 2 şi 3 ale Apocalipsei, ce ar avea oare de spus?

Poate că ar avea de spus următoarele:

"Eu sunt Cel ce a întemeiat Biserica şi am ultimul cuvânt de spus asupra ei. Nu credeţi că este vremea să ascultaţi ce am de spus Bisericii? Îngăduiţi-mi să vă pun nişte întrebări importante şi să vă evidenţiez nişte schimbări necesare."

Prima epistolă modernă

Către,

Prezbiterii "Bisericii Oraşului Bibliei"

De ce vă mândriţi cu faptul că "aţi rămas pe poziţii" privitor la câteva chestiuni negative în loc de a trăi marile valori pozitive ale vieţii ce o aveţi în mine? Eu sunt marele "Da" al lui Dumnezeu şi Cel ce "este adevărat". Eu sunt Marele Eliberator, nu prohibiţionist.

Şi nu-mi purtaţi voi numele Meu, de creştini şi creştine? Atunci, de ce vă alipiţi cu totul de sisteme şi organizaţii omeneşti? A murit Calvin, pentru voi, sau a înviat Luther, din morţi pentru voi? Este teologia voastră mai presus (sau, superioară) decât Cuvântul Meu? V-am cerut eu vreodată să vă certaţi şi să vă sfâşiaţi unii pe alţii, pentru Cuvântul Meu? În schimb, v-am poruncit să vă iubiţi unii pe alţii, în ciuda diferenţelor de opinie şi deosebirilor în interpretare.

O, da ştiu, că intenţiile voastre sunt bune, dar între timp aş vrea să-mi folosesc, nestingherit, Trupul meu. Dar mă veţi lăsa oare? Încetaţi, vă rog să mai spuneţi, "dar, noi întotdeauna aşa am crezut!" Sunt tradiţiile voastre mult mai importante decât Cuvântul Meu şi decât a-mi îngădui Mie să fiu Domnul? Poate că Eu am o cale (metodă) mai bună! V-aţi gândit vreodată să mă întrebaţi?

Bibliografie:

2 Cor. 1:19-20 "Căci Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos, care a fost propovăduit de noi în mijlocul vostru, prin mine, prin Silvan, şi prin Timotei, n-a fost ,,da" şi ,,nu", ci în El nu este decât ,,da". În adevăr, făgăduinţele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în El sunt ,,da"; de aceea şi "Amin", pe care-l spunem noi, prin El, este spre slava lui Dumnezeu."

1 Cor.1:25 "Căci nebunia lui Dumnezeu, este mai înţeleaptă decât oamenii; şi slăbiciunea lui Dumnezeu, este mai tare decât oamenii."

Luca 6:46 "De ce-Mi ziceţi: ,Doamne, Doamne!' şi nu faceţi ce spun Eu?"

Ioan 13:34-35 "Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii. Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii"

Iacov 1:5 "Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată"

A doua epistolă modernă

Şi către,

Diotref, pastorul "Bisericii Iubirii de Sine"

Crezi într-adevăr, că-mi bazez succesul bisericii Mele pe cele câteva personalităţi dominante, ca tine? Nu ai citit ce spune Cuvântul Meu despre umilinţă/smerenie şi despre "a-i privi (stima) pe alţii mai presus de tine însuţi" (Filipeni 2:3)? Nu ai auzit că Trupul Meu, deşi este unul singur, are multe mădulare? Tu pari să vrei să fii totul. Dar îţi spun, "Capul nu poate zice piciorului - nu am nevoie de tine!" Îţi aminteşti cine este Capul?

Pocăieşte-te aşadar, şi revin-o la însărcinarea ta iniţială : "Pastorii şi învăţătorii, sunt daţi Bisericii pentru echiparea sfinţilor pentru lucrarea de slujire!" Cât de mult sufăr din pricina felului în care m-ai exclus din adunare pentru că tu ai vrut să fii vedeta show-ului la care oameni dăruiţi, bărbaţi şi femei, fac pe spectatorii!

Uite! Voi veni curând pentru a-ţi evalua acţiunile tale! Aş vrea ca atunci tu să mă poţi privi drept în ochi şi să auzi al Meu, "Bine, rob bun şi credincios!", şi nu să-ţi pleci capul de ruşine.

Bibliografie:

3 Ioan 9 "Am scris ceva Bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietatea între ei, nu vrea să ştie de noi"

Filipeni 2:3 "Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuşi"

1 Cor.12:12 "Căci, după cum trupul este unul şi are multe mădulare, şi după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, -tot aşa este şi Hristos"

1 Cor.12:21 "Ochiul nu poate zice mânii: ,,N-am trebuinţă de tine"; nici capul nu poate zice picioarelor: ,,N-am trebuinţă de voi."

Efes.4:11-12 "Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, prooroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători, pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos..."

1 Ioan 2:28 "Şi acum, copilaşilor, rămâneţi în El, pentru ca atunci când Se va arăta El, să avem îndrăzneală, şi, la venirea Lui, să nu rămânem de ruşine şi depărtaţi de El"

A treia epistolă modernă

Către,

"Biserica militantă şi agresivă a lui Hristos"

Spuneţi voi despre Hristos: Va veni o zi când voi lupta în bătălie, dar acum nu este timpul? Cine v-a cerut să începeţi lupta? Eu puteam să lupt, în loc să mor! Astăzi, încă se moare, nu se luptă încă!

Vă amintiţi ce v-a cucerit inimile? Nu a fost puterea dragostei mele? Eu unul nu am putere mai mare şi nici voi nu aveţi alta la dispoziţie! Nu vreţi atunci să utilizaţi puterea şi dragostea Mea? Cât de multe inimi singuratice şi triste aţi făcut să se depărteze de voi? O, da, ştiu! Aţi cucerit câteva, totuşi. Citesc statisticile voastre de sfârşit de an. Dar cât de multe aţi alungat şi dezgustat?

Bibliografie:

Apoc.19:15 "Din gura Lui ieşea o sabie ascuţită, ca să lovească Neamurile cu ea, pe cari le va cârmui cu un toiag de fer. Şi va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a atotputernicului Dumnezeu"

2 Cor.4:10-11 "Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Isus, pentru ca şi viaţa lui Isus să se arate în trupul nostru. Căci noi cei vii, totdeauna suntem daţi la moarte din pricina lui Isus, pentru ca şi viaţa lui Isus să se arate în trupul nostru muritor"

1 Ioan 4:10 "Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi, şi a trimes pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre"

Rom.2:4-6 "Sau dispreţuieşti tu bogăţiile bunătăţii, îngăduinţei şi îndelungei Lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă? Dar, cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îţi aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei şi a arătării dreptei judecăţi a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui"

Ioan 3:17 "Dumnezeu, în adevăr, n-a trimes pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El"

A patra epistolă modernă

Către,

"Biserica lui Dumnezeu Ortodoxă Moartă în Hristos"

Nu aţi auzit niciodată, "Eu am venit ca să aveţi VIAŢĂ, şi încă viaţă din belşug?" şi, "ascultarea este mai bună decât jertfa"? Cât de mult mă obosiţi cu nesfârşitele voastre ritualuri, dogme şi liturghii, toate înscenate în Numele Meu, în timp ce trăiţi vieţi superficiale şi ruşinoase.

Nu ştiţi oare, că Numele Meu este o înjurătură întâlnită frecvent la copiii acestei lumi, din cauza voastră? De ce ar crede ei că însemn ceva deosebit când Eu nu însemn nimic pentru voi? Ei vă văd că vă jucaţi "de-a biserica", că vă bateţi pe averi pământeşti, că vă folosiţi de puterile voastre lumeşti şi metodele fireşti dispreţuindu-mi puterea şi nesocotind Cuvântul Meu! Ce altceva ar putea crede, în acest caz? Ei nu pot decât să spună, "cine are nevoie de acest Hristos mort şi de crucea Lui?" "Noi vrem să TRĂIM!" Iar, Eu unul, tot timpul vreau să le dăruiesc viaţa!

Ştiţi într-adevăr ce înseamnă să trăieşti? Întoarce-te la Cuvântul Meu. Îţi spune cum. Ei trebuie să Mă vadă VIU, în voi.

Bibliografie:

Ioan 10:10-11 "Hoţul nu vine decât să fure, să junghie şi să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug. Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oi"

Ioan 20:31 "Dar lucrurile acestea au fost scrise, pentru ca voi să credeţi că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi crezând, să aveţi viaţa în Numele Lui"

1 Sam. 15:22 "Samuel a zis: ,,Îi plac Domnului mai mult arderile de tot şi jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele, şi păzirea cuvântului Său face mai mult decât grăsimea berbecilor"

Rom. 2:23-24 "Tu, care te făleşti cu Legea, necinsteşti pe Dumnezeu prin călcarea acestei Legi? Căci ,,din pricina voastră este hulit Numele lui Dumnezeu între Neamuri", după cum este scris"

Gal.5:15 "Dar dacă vă muşcaţi şi vă mâncaţi unii pe alţii, luaţi seama să nu fiţi nimiciţi unii de alţii"

Gal.3:3 "Sunteţi aşa de nechibzuiţi? După ce aţi început prin Duhul, vreţi acum să sfârşiţi prin firea pământească?"

Ioan 11:25-26 "Isus i-a zis: ,,Eu sunt învierea şi viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Şi oricine trăieşte, şi crede în Mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?"

2 Cor. 4:7 "Comoara aceasta o purtăm în nişte vase de lut, pentru ca această putere nemai pomenită să fie de la Dumnezeu şi nu de la noi"

A cincea epistolă modernă

Către,

"Biserica Dreptei Neprihănite şi Cinstite"

Ce este Evanghelia Mea? A fost ea dată numai pentru politicienii liberali, sau şi pentru cei conservatori? Este atât, pentru Republicani cât şi pentru Democraţi? Poate ea schimba inima unui tânăr hippie? Poate ea întrerupe adicţia (viciul) heroinei? Sau, ea a fost dată cu scopul de a menţine "status qvo-ul" confortabilei clase americane mulţumite de sine? Nu aţi citit voi, "Împărăţia Mea nu este din această lume - dacă ar fi, slujitorii Mei ar lupta"? Dacă acţiunea politică era tot ce doream să comunic prin ea, atunci aş fi comandat "doisprezece legiuni de îngeri"! În loc, am ales Crucea. Sunteţi voi mai puternici decât 12 legiuni de îngeri? Şi mai înţelepţi decât Mine?

Câte de multe ore aţi risipit în intrigi politice fără rost? Aţi spus cuiva Vestea Mea Cea Bună? Sunteţi atât de nechibzuiţi încât să credeţi că puteţi schimba guverne fără să schimbaţi şi inimile oamenilor? Vă puteţi încă răzgândi şi să Mă ascultaţi! Cereţi-mi, şi vă voi da putere!!

Bibliografie:

Ioan 18:36 "Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta", a răspuns Isus. ,,Dacă ar fi Împărăţia Mea din lumea aceasta, slujitorii Mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile Iudeilor; dar acum, Împărăţia Mea nu este de aici."

Matei 26:53 "Crezi că n-aş putea să rog pe Tatăl Meu, care Mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri?"

Fapte 1:8 "Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi până la marginile pământului"

A şasea epistolă modernă

Către,

"Biserica Glossolaliei şi Charismei" - sau, "Biserica Cinzecimii, Devenite, a Sutimii"

Mă doare capul din pricina voastră. Vă cunosc dorinţa de satisfacţie personală şi vă cunosc frustrarea din lipsă de hrană din Cuvânt, dar nu cumva credeţi că puteţi obţine rezultate spirituale prin mijloace emoţionale? Opriţi-vă şi gândiţi-vă! Este măcar menţionată vorbirea în limbi printre roadele Duhului? Este ea enumerată printre criteriile ce trebuiesc îndeplinite de prezbiterii bisericii şi este un indiciu al maturităţii spirituale? Împlineşte ea (vorbirea în limbi) scopul dorit de Mine pentru darurile spirituale, şi anume de a zidi Trupul Meu, Biserica? Nu înţelegeţi, că acest adevărat dar spiritual al Meu a fost dat pentru a arăta poporului Meu Israel că vremea privilegiilor lor s-a terminat şi că s-a inaugurat epoca Bisericii? Şi că acest scop a fost îndeplinit?

Limba omului este cel mai indisciplinat şi dezordonat mădular. De ce I-aş acorda atunci proeminenţa pe voi i-aţi dat-o? Se găseşte oare atât de puţină satisfacţie în calităţile spirituale ale vieţii Mele în voi încât trebuie s-o obţineţi pe altă cale? Încercaţi mai degrabă să vorbiţi în Numele Meu cu cuvinte inteligibile şi clare, motivate de dragostea faţă de semenii voştri şi nu să vă exprimaţi propriile voastre exclamaţii emoţionale într-un fel înţeles doar de Mine!! Poate că intenţiile voastre sunt într-adevăr nevinovate, dar rezultatul acestor manifestări, este confuzia şi distorsiunea. De aceea, schimbaţi-vă ideile şi îngăduiţi-Mi să vă arăt o cale mai bună.

Bibliografie:

Gal.5:22-23 "Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege"

1 Cor.14:21-22 "În Lege este scris: ,,Voi vorbi norodului acestuia prin altă limbă şi prin buze străine; şi nici aşa nu Mă vor asculta, zice Domnul." Prin urmare, limbile sunt un semn nu pentru cei credincioşi, ci pentru cei necredincioşi. Proorocia, dimpotrivă, este un semn nu pentru cei necredincioşi, ci pentru cei credincioşi"

Iacov 3:5-8 "Tot aşa şi limba, este un mic mădular, şi se făleşte cu lucruri mari. Iată, un foc mic ce pădure mare aprinde! Limba este şi ea un foc, este o lume de nelegiuiri. Ea este aceea dintre mădularele noastre, care întinează tot trupul şi aprinde roata vieţii, când este aprinsă de focul gheenei. Toate soiurile de fiare, de păsări, de târâtoare, de vieţuitoare de mare se îmblânzesc, şi au fost îmblânzite de neamul omenesc, dar limba nici un om n-o poate îmblânzi. Ea este un rău, care nu se poate înfrâna, este plină de o otravă de moarte."

1 Cor.14:19 "Tot aşa şi voi, dacă nu rostiţi cu limba o vorbă înţeleasă, cum se va pricepe ce spuneţi? Atunci parcă aţi vorbi în vânt"

A şaptea epistolă modernă

Către,

"Biserica Iubirii Frăţeşti de Pretutindeni"

"Iată în cele din urmă, locul Meu de odihnă! Ce bine este să Mă regăsesc binevenit în inimile voastre. Ce bine este să găsesc exprimarea vieţii Mele şi a dragostei mele prin vieţile voastre devotate! O, ştiu că sunteţi plini de defecte şi că încă îmi creaţi multe probleme, dar cel puţin îmi faceţi loc să fiu aşa cum sunt, şi să-mi fac lucrarea în voi. Pastorilor şi învăţătorilor voştri, vă sunt recunoscător pentru că sunteţi vocea Mea, că-mi îngăduiţi să vorbesc prin intermediul vostru în mijlocul tuturor pretenţiilor false şi contradictorii ale oamenilor ce spun, "Ascultaţi-ne pe noi. Noi avem adevărul".

În faţa tuturor acestor presiuni şi tendinţe ale filozofiilor omeneşti voi aţi acordat atenţie Cuvântului Meu şi mi-aţi proclamat adevărul unei lumi distruse şi confuze.

Aţi îngăduit poporului Meu să-şi descopere darurile şi să-şi împlinească slujbele. Ce plăcut este să-mi pot folosi Trupul, în loc de a fi legat cu noduri.

Foarte bine din partea voastră, prezbiterilor! Aţi condus bine şi sunteţi vrednici de o cinste îndoită. Conducerea din dragoste este lucrul pe care din totdeauna l-am dorit în Biserică, pentru că acesta este stilul în care Eu conduc.

Iar vouă, tuturor sfinţilor ce aţi învăţat să iubiţi şi să fiţi iubiţi: ce bucurie sunteţi pentru sufletul meu. Voi sunteţi preaiubita Mea Mireasă, şi povestea noastră de dragoste se va aminti pe veci, dacă veţi păzi Cuvântul harului Meu şi veţi creşte spre maturitate. Nu vă miraţi că Inamicul vi se opune şi că sistemul său lumesc vă urăşte. Aceea opoziţie Îmi este adresată Mie, prin intermediul vostru. Dar Eu am câştigat deja bătălia! Acum, nu uitaţi că nu va mai trece mult timp până ce vă voi vedea faţă-n faţă. Aceea va fi o zi mare, şi pentru voi şi pentru Mine".

Bibliografie:

Isa. 66:1-2 ",,Aşa vorbeşte Domnul: ,Cerul este scaunul Meu de domnie, şi pământul este aşternutul picioarelor Mele! Ce casă aţi putea voi să-Mi zidiţi, şi ce loc Mi-aţi putea voi da ca locuinţă? Toate aceste lucruri, doar mâna Mea le-a făcut, şi toate şi-au căpătat astfel fiinţa', -zice Domnul. -,Iată spre cine Îmi voi îndrepta privirile: spre cel ce suferă şi are duhul mâhnit, spre cel ce se teme de cuvântul Meu"

Efes.3:17-19 "aşa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă; pentru ca, având rădăcina şi temelia pusă în dragoste, să puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii, care este lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea; şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu"

Apoc.3:8 "Ştiu faptele tale: iată ţi-am pus înainte o uşă deschisă, pe care nimeni n-o poate închide, căci ai puţină putere, şi ai păzit Cuvântul Meu, şi n-ai tăgăduit Numele Meu"

1 Cor. 12:7 "Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora"

1 Tim. 5:17 "Presbiterii (Sau: bătrâni.) cari cârmuiesc bine, să fie învredniciţi de îndoită cinste, mai ales ceice se ostenesc cu propovăduirea şi cu învăţătura, pe care o dau altora"

1 Ioan 4:10 "Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi, şi a trimes pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre"

1 Ioan 4:19 "Noi Îl iubim pentrucă El ne-a iubit întâi"

2 Cor.11:2 "Căci sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentrucă v-am logodit cu un bărbat, ca să vă înfăţişez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată"

Ioan 15:1-19 "Eu sunt adevărata viţă, şi Tatăl Meu este vierul. Pe orice mlădiţă, care este în Mine şi n-aduce roadă, El o taie; şi pe orice mlădiţă care aduce roadă, o curăţeşte, ca să aducă şi mai multă roadă. Acum voi sunteţi curaţi, din pricina cuvântului, pe care vi l-am spus... Dacă aduceţi multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; şi voi veţi fi astfel ucenicii Mei... V-am spus aceste lucruri, pentru ca bucuria Mea să rămână în voi, şi bucuria voastră să fie deplină... ci Eu v-am ales pe voi; şi v-am rânduit să mergeţi şi să aduceţi roadă, şi roada voastră să rămână, pentru ca orice veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, să vă dea. Vă poruncesc aceste lucruri, ca să vă iubiţi unii pe alţii... Dacă vă urăşte lumea, ştiţi că pe Mine M-a urât înaintea voastră. Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei; dar, pentrucă nu sunteţi din lume, şi pentrucă Eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăşte lumea"

2 Cor.2:14 "Mulţămiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Hristos, şi care răspândeşte prin noi în orice loc mireasma cunoştinţei Lui"

Apoc.22:20 "Cel ce adevereşte aceste lucruri, zice: ,,Da, Eu vin curând. "Amin! Vino, Doamne Isuse!"

O epistolă sobornicească modernă

Un ultim cuvânt...tuturor sfinţilor:

"Eu îmi voi zidi Biserica Mea...

Am spus că o voi face şi tocmai asta fac! Acum, se pune întrebarea: voi ce faceţi?

Vă aduceţi aminte de cuvintele Mele? Daţi-mi voie să vă amintesc încă odată: "Toată puterea din cer şi de pe pământ, mi-a fost dată Mie"! Asta înseamnă că Eu am tot ce-mi trebuie. Vi se pare suficient? Însă dacă M-aş fi oprit aici, poate că atunci v-ar fi fost frică de Mine. Dar Eu am mai spus şi, "Uite, Eu sunt cu voi...pentru totdeauna"! Ce vă mai trebuie?

Vă mai amintesc încă ceva: "Niciodată, dar niciodată, nu te voi părăsi sau lăsa în întuneric. Nu, niciodată!" Nu este suficient de convingător?

" Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul." (Apocalipsa 2:29)

SFÂRŞITUL - THE END!

(sau, poate este doar începutul? Începutul TREZIRII?)

Materialul de faţă provine din lucrarea "When All Else Fails...Read the Directions", a pastorului Robert W. Smith - capitolul 10, "Letters to the twentieth century church", din vol.1, CD-ROM, a lui Peninsula Bible Church, Discovery Publishing, 3505 Middlefield, Palo Alto, CA 94306. Responsabilitatea pentru traducerea, adaptarea şi parafrazarea materialului original revine lui, Teodor Macavei. Reproducerea materialului fără aprobarea celor mai sus menţionaţi, este interzisă.


Diverse